Yüzbaşı
05 Şubat 2006
Tarihinde Katıldı
Takip Ettikleri
5 üye
Görüntülenme
Toplam: 103 (Bu ay: 1)
Gönderileri
Su Bazly Transfer Basky (Sublimasyon) Kaplama Lak

Uzun süren Ar-Ge çaly?malary sonucunda üretti?imiz su bazly transfer basky (sublimasyon) kaplama laky ile promosyon ve hediyelik ürünler konusunda kendi sektörünüzü olu?turabilirsiniz.

Sublimasyon basky sektörünün en büyük sykyntysy olan; yyllardyr ayny tür ürünlere yapylan basky ürünlerinin yönünü tamamen kendi insiyatfiniz do?rultusunda de?i?tirebilirsiniz. Yster kendi kupa-bardak, taba?ynyzy üretebilir, isterseniz piyasada hiç olmayan bir ürün synyfyny tamamen kendi hayal gücünüz do?rultusunda olu?turabilirsiniz.

200C ysyya dayanabilen ve transfer basky presleri ebatyndaki tüm ürünleri bu lak ile kaplayarak üzerine basky alabilirsiniz. Aldy?ynyz baskylar dy? ortamda su, güne? ve atmosfer gazlaryna dayanykly oldu?u gibi, basky alyndyktan 24 saat sonra tiner, silikon vb. çözücü kimyasallara maruz kaldy?ynda da çözülmez. Tamamen su bazly olan lak sa?ly?a zararly kanserojen bir madde içermemektedir.

Kaplama lakynyn uygulama alanlary synyrlandyrmak çok zordur. Seramik, fayans, mermer, cam, ah?ap, metal vb. 200C ysyya dayanykly tüm ürünler üzerine uygulanabilirli?i olan bu lak ile, özellikle 3D Vakum Preslerin de sektöre sa?lady?y avantaj ile ürün çe?itlili?ini fazlala?tyrmaktadyr. A?a?yda verdi?imiz resimlerde görülen ürünler aklymyza gelen ve numune olarak üretilen sadece bir kaç ürünü kapsamaktadyr. Kullanycylar bu lak sayesinde de?i?ik fikirler ve ürün kreasyonlary olu?turarak sektörde kendi tazlaryny olu?turabilirler.

Kompresör ile 1.8mm uçlu hava tabancasy kullanylarak basky alynacak ürün üzerine uygulanmasy ve uygulama yapylacak alanyn tozdan korunan bir ortam aryndyrylmasy ürünün görsel sa?ly?y açysyndan önemlidir. Daha öncede belirtti?imiz gibi bu synyfta daha önce üretiken POLYESTER BAZLI laklar gibi rahatsyz edici kokusu, ürünlerin üzerinde sararma etkisi ve kansoren bir yapysy yoktur.

Ürün ile aklynyza gelen tüm sorulary 0216 505 31 18 numaraly telefondan sorabilir veya Kadyköy / YSTANBUL ‘da bulunan demo merkezimize bizzat gelerek ürünün kullanyldy?y alanlar, uygulama ve di?er tüm konularda destek alabilirsiniz.


ÜRÜN BYLGYLERY
  
GENEL BAKI?Transfer Basky (Sublimasyon) Kaplama laky ile kendi ürün synyfynyzy olu?turacak ?ekilde, 200C'ye dayanykly tüm ürünleri bu lak ile sublime edebilirsiniz. Seramik, porselen, ah?ap, cam vb. 200C'ye dayanykly ürünler üzerine uygulanabilirli?i olan, çift komponentli ve sa?ly?y hiç bir zarary olmayan su bazly ?effaf bir kaplama lakydyr. Piyasada bulunan polyester bazly laklar gibi a?yr kokulu ve kansorejen muhteviyaty yoktur. Sublime transfer metodu kullanylarak dekore edilecek ürünler için tabanca veya serigraf metodu ile uygulanmalyr. ORC12 Su Bazly Solüsyon ve DK75 Su Bazly Sertle?tici 'den olu?an iki komponentli ve su bazly Transfer Basky (Sublimasyon) Kaplama sa?layan lak.


ÖNE ÇIKANLAR


Su Bazly : Polyester bazly de?ildir, su bazlydyr ve kanserojen madde içermez.
Çift Komponent : Uzun ömürlü, dy? ortama (güne?,su vb.) dayanykly ve iki kary?ymlydyr.
Canly Basky : Canly baskylar ve gerçek kyrmyzy-siyah renk yo?unlu?u verir.
Dayanykly Basky : Lakyn üzerine alynan baskylar 48 saatten itibaren tiner kullanylsa dahi çykmaz.
Gerçek Sublimasyon : Çok canly baskylar ile gerçek sublimasyon sa?lar.
?effaf Lak : Kaplama yapyldy?y ürün üzerinde sararma olmaz, ?effaftyr ve kaplama oldu?u belli olmaz.

DYKKAT ETTYNYZ MY?Herhangi bir kanserojen yapy ihtiva etmeyen, insan sa?ly?y üzerinde ''SIFIR'' riski olu?turan, ''SU BAZLI'' sublimasyon kaplama lak.

KULLANIM TALYMATI

Kaplama yapylacak alan Alkol ve Su ile iyice temizlenmelidir. Ya?, kir ve toz olmady?yndan emin olunmalydyr.
Uygulama yapylacak ortamyn da toz vb. dy? etkenlerden korunmasy gerekmektedir.
ORC12 Su bazly solüsyondan kullanylacak miktar bir kabyn içerisine aktarylyr
DK75 kodlu sertle?tirici %20 oranynda kary?tyrylyr. ( 100 Gr ORC12 için 20Gr DK75 )
Bu kary?yma %15 su ilave edilirek iyice kary?tyrylyr.
Boya tabancasy 2-3 ATÜ basyncyna göre ayarlanyr. Boya bu basynç ile atylmalydyr, daha yüksek basynçla atylyrsa yüzeyde kayma olabilir.
Oda sycakly?ynda 24 saat bekledikten sonra ürün baskyya hazyr hale gelir.
Kaplamadan 48 saat sonra Tiner ve Silikon boyayy çözmez ve sökmez.
Su bazly bir kary?ym oldu?unda dolayy sa?ly?a zararly kimyasal içerik bulunmaz.
Tozdan korunan alanlarda kaplama yapylmasy ürününün görsel zenginli?i açysyndan önemlidir.
Basky yapylacak ysy ve süre, kullanylan mürekkep ve transfer ka?ydyna göre bir kaç deneme ile belirlenmelidir. Önerilen ayarlar sert zeminler için 190°C ve 120 saniyedir.

KUTU YÇERY?Y


1Lt. ORC12 Su Bazly Transfer Basky (Sublimasyon) Kaplama Lak
200Gr. DK75 Su Bazly Sertle?tirici
Kullanym Talimaty


KULLANIM ÖMRÜ


Direk güne? y?y?y ve nemli ortamlara maruz kalmadan, oda sycakly?ynda 3 YIL raf ömrü.

KULLANIM ALANLARI


200C'ye dayanykly, 3D ve düz transfer basky preslerinde kullanylabilecek ebattaki tüm ürünlerde kullanylabilir.


DETAYLI BYLGY ve FYYATLAR YÇYN BURAYA TIKLAYABYLYRSYNYZ...

Uzun süren Ar-Ge çalışmaları sonucunda ürettiğimiz su bazlı transfer baskı (sublimasyon) kaplama lakı ile promosyon ve hediyelik ürünler konusunda kendi sektörünüzü oluşturabilirsiniz. Sublimasyon baskı sektörünün en büyük sıkıntısı olan; yıllardır aynı tür ürünlere yapılan baskı ürünlerinin yönünü tamamen kendi insiyatifiniz doğrultusunda değiştirebilirsiniz. İster kendi kupa-bardak, tabağınızı üretebilir, isterseniz piyasada hiç olmayan bir ürün sınıfını tamamen kendi hayal gücünüz doğrultusunda oluşturabilirsiniz.

200C ısıya dayanabilen ve transfer baskı presleri ebatındaki tüm ürünleri bu lak ile kaplayarak üzerine baskı alabilirsiniz. Aldığınız baskılar dış ortamda su, güneş ve atmosfer gazlarına dayanıklı olduğu gibi, baskı alındıktan 24 saat sonra tiner, silikon vb. çözücü kimyasallara maruz kaldığında da çözülmez. Tamamen su bazlı olan lak sağlığa zararlı kanserojen bir madde içermemektedir.

Kaplama lakının uygulama alanları sınırlandırmak çok zordur. Seramik, fayans, mermer, cam, ahşap, metal vb. 200C ısıya dayanıklı tüm ürünler üzerine uygulanabilirliği olan bu lak ile, özellikle 3D Vakum Preslerin de sektöre sağladığı avantaj ile ürün çeşitliliğini fazlalaştırmaktadır. Aşağıda verdiğimiz resimlerde görülen ürünler aklımıza gelen ve numune olarak üretilen sadece bir kaç ürünü kapsamaktadır. Kullanıcılar bu lak sayesinde değişik fikirler ve ürün kreasyonları oluşturarak sektörde kendi tazlarını oluşturabilirler.

Kompresör ile 1.8mm uçlu hava tabancası kullanılarak baskı alınacak ürün üzerine uygulanması ve uygulama yapılacak alanın tozdan korunan bir ortam arındırılması ürünün görsel sağlığı açısından önemlidir. Daha öncede belirttiğimiz gibi bu sınıfta daha önce üretiken POLYESTER BAZLI laklar gibi rahatsız edici kokusu, ürünlerin üzerinde sararma etkisi ve kansoren bir yapısı yoktur.

Ürün ile aklınıza gelen tüm soruları 0216 505 31 18 numaralı telefondan sorabilir veya Kadıköy / İSTANBUL ‘da bulunan demo merkezimize bizzat gelerek ürünün kullanıldığı alanlar, uygulama ve diğer tüm konularda destek alabilirsiniz.

SU BAZLI TRANSFER BASKI (SUBLİMASYON) KAPLAMA LAK


ÜRÜN BİLGİLERİ
  
GENEL BAKIŞTransfer Baskı (Sublimasyon) Kaplama lakı ile kendi ürün sınıfınızı oluşturacak şekilde, 200C'ye dayanıklı tüm ürünleri bu lak ile sublime edebilirsiniz. Seramik, porselen, ahşap, cam vb. 200C'ye dayanıklı ürünler üzerine uygulanabilirliği olan, çift komponentli ve sağlığı hiç bir zararı olmayan su bazlı şeffaf bir kaplama lakıdır. Piyasada bulunan polyester bazlı laklar gibi ağır kokulu ve kansorejen muhteviyatı yoktur. Sublime transfer metodu kullanılarak dekore edilecek ürünler için tabanca veya serigraf metodu ile uygulanmalır. ORC12 Su Bazlı Solüsyon ve DK75 Su Bazlı Sertleştici 'den oluşan iki komponentli ve su bazlı Transfer Baskı (Sublimasyon) Kaplama sağlayan lak.


ÖNE ÇIKANLAR

Su Bazlı : Polyester bazlı değildir, su bazlıdır ve kanserojen madde içermez.
Çift Komponent : Uzun ömürlü, dış ortama (güneş,su vb.) dayanıklı ve iki karışımlıdır.
Canlı Baskı : Canlı baskılar ve gerçek kırmızı-siyah renk yoğunluğu verir.
Dayanıklı Baskı : Lakın üzerine alınan baskılar 48 saatten itibaren tiner kullanılsa dahi çıkmaz.
Gerçek Sublimasyon : Çok canlı baskılar ile gerçek sublimasyon sağlar.
Şeffaf Lak : Kaplama yapıldığı ürün üzerinde sararma olmaz, şeffaftır ve kaplama olduğu belli olmaz.

DİKKAT ETTİNİZ Mİ?Herhangi bir kanserojen yapı ihtiva etmeyen, insan sağlığı üzerinde ''SIFIR'' riski oluşturan, ''SU BAZLI'' sublimasyon kaplama lak.

KULLANIM TALİMATI

Kaplama yapılacak alan Alkol ve Su ile iyice temizlenmelidir. Yağ, kir ve toz olmadığından emin olunmalıdır.
Uygulama yapılacak ortamın da toz vb. dış etkenlerden korunması gerekmektedir.
ORC12 Su bazlı solüsyondan kullanılacak miktar bir kabın içerisine aktarılır
DK75 kodlu sertleştirici %20 oranında karıştırılır. ( 100 Gr ORC12 için 20Gr DK75 )
Bu karışıma %15 su ilave edilirek iyice karıştırılır.
Boya tabancası 2-3 ATÜ basıncına göre ayarlanır. Boya bu basınç ile atılmalıdır, daha yüksek basınçla atılırsa yüzeyde kayma olabilir.
Oda sıcaklığında 24 saat bekledikten sonra ürün baskıya hazır hale gelir.
Kaplamadan 48 saat sonra Tiner ve Silikon boyayı çözmez ve sökmez.
Su bazlı bir karışım olduğunda dolayı sağlığa zararlı kimyasal içerik bulunmaz.
Tozdan korunan alanlarda kaplama yapılması ürününün görsel zenginliği açısından önemlidir.
Baskı yapılacak ısı ve süre, kullanılan mürekkep ve transfer kağıdına göre bir kaç deneme ile belirlenmelidir. Önerilen ayarlar sert zeminler için 190°C ve 120 saniyedir.

KUTU İÇERİĞİ


1Lt. ORC12 Su Bazlı Transfer Baskı (Sublimasyon) Kaplama Lak
200Gr. DK75 Su Bazlı Sertleştirici
Kullanım Talimatı

KULLANIM ÖMRÜ

Direk güneş ışığı ve nemli ortamlara maruz kalmadan, oda sıcaklığında 3 YIL raf ömrü.

KULLANIM ALANLARI

200C'ye dayanıklı, 3D ve düz transfer baskı preslerinde kullanılabilecek ebattaki tüm ürünlerde kullanılabilir.Uygulamaların oldugu Home screen bölümünün arka planı çeşitli temalarla vs.. ile değişiyor ama ben oraya kendi istediğim resimi koymak istiyorum.Bu nasıl mümkün olabilir acaba bilen arkadaşlar varmı?
Arkadaşlar ben kendime ait fontlar kullanmak istiyorum Kate programıyla bunu kısmen yapabiliyordum ama son zamanlarda oda sorun çıkardı acaba manuel olarak değiştirmek için neler yapmak gerekir veya bildiğiniz başka bir program varmı bu iş için??
Kardeşler ben daha önce İriver H340 kullandım ses kalitesine hayrandım.ama abim çok isteyince cihazı ona hediye etmek zorunda kaldım.şimdi sizden onun kadar iyi sesi olan bir MP3 player tavsiye etmenizi istiyorum.512 veya en fazla Gb lık birşey almayı düşünüyorum.Sizlerin fikirlerinizle hiç bilmediğim iriver H340'ı almış ve çok memnun kalmıştım.Şimdide yardım ederseniz çok sevinirim..
Hakkında
Konum: İstanbul,Kadıköy
Meslek: http://www.dolankartus.com.tr
Forum İkinci El İmzası:
Hakkımda:
Macbook Air 1.8Ghz , 13" , 200 GB SSD , 4 GB 1333 MHz DDR3 Ram , Intel HD Graphics 3000 384 MB

Opera kullanıyorum!
Sistem ve Tercihleri
Bilgisayar
MacBook
Bilgisayar
MacBook
Temel Bilgiler ve İstatistikler
Aktiflik: Şu anda DH'de değil
Son Giriş: 2 yıl önce
Son Mesaj Zamanı: 5 yıl
Mesaj Sayısı: 729
Gerçek Toplam Mesaj Sayısı: 746
İkinci El Bölümü Mesajları: 15
Konularının görüntülenme sayısı: 7.600 (Bu ay: 127)
Toplam aldığı artı oy sayısı: 0 (Bu hafta: 0)
En çok mesaj yazdığı forum bölümü: Donanım / Hardware
Mesajları
İkinci El Referansları
- x
Bildirim
mesajınız kopyalandı (ctrl+v) yapıştırmak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.