DonanımHaber'de AraYENİ GELİŞMİŞ ARAMA
ForumBu Bölümde Ara
Yeni DH Portal arayüzümüz herkese açık ALFA sürümüne girmiştir, siz de bu deneyime davetlisiniz. Gizle Detaylar ve Geri Bildirim
Ürün iadelerinde İzlenecek yollar ve dilekçe örnekleri, kdv konusu
Daha Fazla
Bu Konudaki Kullanıcılar: Daha Az
1 Misafir Kullanıcı
1
Cevap
1
Favori
10.168
Tıklama
Konunun Etiketleri
Şehir #Ankara
Tüm Forumlar >> İkinci El - Ödüllü Anket >> İkinci El >> Bilgisayar ve Parçaları >> Diğer donanımlar >> Ürün iadelerinde İzlenecek yollar ve dilekçe örnekleri, kdv konusu
Sayfaya Git:
Sayfa:
1
Giriş
Mesaj
  • Çavuş
   53 Mesaj
   Katılım Zamanı
   21 Ekim 2007


   Şehir
   Ankara


   Durum
   Forumda değil

   21 Aralık 2009 11:01:00 Konu Sahibi
   Konu aslında ikinci el satış değil ama firmadan aldığınız ürünlerde iade konusunda çok mesaj yazılmış o nedenle ikinci el parça satış kısmına yazdım. Umarım konuyu doğru yere açmışımdır. Şimdi gelelim dilekçe örneğine ve ilgili mevzuata:
   Kendi yazdığım dilekçe örneği. Ben dilekçeyi vs hazırladım ama gerek kalmaksızın bana ödediğim paranın tamamı iade edildi.

   Tüketici hakem heyetine başvurunuzda yazacağınız dilekçe örneği:
   quote:


   TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞINA / ANKARA

   Şikayet Edilen: Firma Adı ve Adresi

   Şikayet Konusu: Acer AS 5024 WLMI marka dizüstü bilgisayarın arızasının azami tamir süresi içinde giderilmemesi.
   Olay: Firma adı adresi ‘nden 24/12/2005 tarihinde xxx marka dizüstü bilgisayar satın aldım. (Ek-1: Fatura fotokopisi) Bilgisayarın menteşe kısmında zaman içerisinde çatlaklar meydana geldi. Firma yetkilileri aynı sorunun Acer marka bilgisayarlarda sıkça yaşandığını ve söz konusu parçayı değiştirebileceklerini şifahi olarak beyan ettiler. Arızalı parçanını değiştirilmesi için 15/01/2007 tarihinde bilgisayarı satın aldığım mağazaya teslim ettim.
   (Ek-2 :Arıza Formu) Bilgisayarı mağazaya teslim ettiğim 15/01/2007 tarihinden itibaren 15 gün geçtikten sonra benzer özelliklere sahip başka bir bilgisayarın tarafıma verilmesi talebimi reddettiler. Ayrıca 30 iş günlük azami tamir süresi 01/03/2007 tarihinde dolmasına rağmen bilgisayarı tamir edilmiş olarak tarafıma teslim etmediler.

   Yasal Dayanak: 4822 sayılı Kanun İle değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 13. Maddesinde, “Satıcı garanti belgesi kapsamındaki malların, garanti süresi içerisinde arızalanması halinde malı işçilik masrafı değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamir ile yükümlüdür.”

   Tüketici onarım hakkını kullanmışsa, garanti süresi içinde sık arızalanması nedeniyle maldan yararlanamamanın süreklilik arz etmesi veya tamiri için gereken azami sürenin aşılması veya tamirinin mümkün bulunmadığının anlaşılması hallerinde, 4 üncü maddede yer alan diğer seçimlik haklarını kullanabilir. Satıcı bu talebi reddedemez. Tüketicinin bu talebinin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, bayi, acente, imalatçı-üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.” hükmü bulunmaktadır.

   Netice ve Talep : xxx firmasından satın almış olduğum Acer AS 5024 WLMI marka dizüstü bilgisayarın arızasının 30 iş günlük azami tamir süresi içinde tamir edilmemesi üzerine anılan bilgisayarın satın alma ücretinin tarafıma ödenmesi talebinden ibarettir.

   Fatura ve cihazı verdiginizde size verilen belgelerin fotokopisini eklemeyi unutmayınız.
   Alıntıları Göster


   İade de KDV Konusunda yaklaşım dergisinden bir makale :
   quote:


   MALLARIN İADE EDİLMESİ İŞLEMİNDE KDV   Lokman YILDIZHAN *   A— GENEL AÇIKLAMA

   Vergi mükellefi olan veya olmayan gerçek veya tüzel kişilerin satın aldıkları malları satıcıya iade etmeleri gerçek hayatta her zaman söz konusu olabil­mektedir. Satıcılara iade;

   —Malların hatalı ve bozuk olması,

   —Malların alınmasından vazgeçilmesi vs.nedenlerle yapılabilmektedir.

   Satın alınan malların çeşitli nedenlerle satıcılarına iade edilmesi işleminde alıcı tarafından fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği ve yeniden KDV hesaplanıp he­saplanmayacağı konusunda uygulamada sorunlarla karşılaşılmaktadır. Bu konu­da vergi idaresince yayımlanmış bir Genel Tebliğ yada genelgenin de bulunma­ması mükelleflerin sorunlarını artırmaktadır. Aşağıda, satın alınan malların satıcılarına iade edilmesi konusu,

   —Satıcı Alıcının vergi mükellefi olması,

   —Satıcının vergi mükellefi Alıcının vergi mükellefi olmaması
   durumlarına göre ayrı ayrı incelenmeye çalışılacaktır.   B— ALICI VE SATICININ GERÇEK USULDE KDV MÜKELLEFİ OL­DUĞU DURUMLARDA DÜZELTME İŞLEMLERİ

   1) Yasal Düzenleme

   KDV K.nın 35. madde hükmü, malların iade edilmesi ile ilgilidir. Madde hük­münde "Malların iade edilmesi, işlemin gerçekleşmemesi, işlemden vaz­geçilmesi veya sair sebeplerle matrahta değişiklik vukubulduğu hallerde, vergiye tabi işlemleri yapmış olan mükellef bunlar için borçlandığı vergiyi,bu işlemlere muhatap olan mükellef ise indirme hakkı bulunan vergiyi değişikliğin mahiyetine uygun şe­kilde ve değişikliğin vukubulduğu dönem içinde düzeltir. Şu kadar ki, iade olunan malların fiilen işletmeye girmiş olması ve bu girişin defter kayıtlan ile beyannamede gösteril­mesi şarttır." denilmektedir. Satılan malların kısmen veya tamamen iade edilmesi faturanın teslimden önce düzenlenmesi halinde teslimden vaz­geçilmesi veya teslimin gerçekleş­memesi vb. sebeplerle daha önce orta­ya çıkmış bulunan KDV'nin mesnedi­nin kalmadığı durumlarda, düzeltme ihtiyacının ortaya çıktığı dönemde satıcı yönünden hesaplanan KDV'nin, alıcı yönünden ise indirim KDV'nin düzeltilmesi gerekmektedir. Ancak, yukarıdaki şekilde düzeltme yapılabilmesi için, iade olunan malın;

   —İşletmeye fiilen girmiş olması,

   —Bu girişin defter kayıtları ve beyannameye yansımış olması gerekmektedir.

   Düzeltme işlemi yapılırken, satıcılar daha önce hesapladıkları KDV'yi bu defa indirilecek KDV olarak beyanna­menin 53. satırında, alıcılar ise indirim konusu yaptıkları vergiyi bu defa he­saplanan KDV olarak beyannamenin 46. satırında göstereceklerdir.

   2) Malların İade Edilmesi İşlemin­de Fatura Düzenlenip Düzenlenme­yeceği Yukarıda yapılan açıklamalardan da farkedileceği üzere KDV K.nın 35. madde hükmünün amacı, esas olarak VUK.un düzeltme hükümlerine göre vergi dairesince düzeltilmesi gereken hesaplanan ve indirilen KDV miktar­larının, bizzat mükellef tarafından yapılmasına izin verilmek suretiyle kolaylık ve pratiklik sağlamaktır. Ancak uygulama, madde hükmünde olduğu kadar kolay, pratik ve basit değildir. İşletme kayıtlarına girmiş bir malın sonraki tarihlerde faturasız çı­kışının yapılması mümkün değildir (vergisi henüz beyan edilmeyenler ha­riç). Mal iade işlemlerinin mutlak su­retle fatura ile yapılması şarttır. Nitekim vergi idaresince verilen bir özelgede "Düzeltme işleminin fatura ile yapılacağı ve fatura bedeli üze­rinden KDV hesaplanacağı tabiidir."şeklinde idari görüş bildiril­miştir.

   Vergi idaresi, satın alınan malların satıcıya iade edilmesini, yeni bir tes­lim olarak kabul etmektedir. Bunun doğal sonucu olarak da, iadelerin fatu­ra ile yapılmasını öngörmektedir. Satın alınan malların iadesi için nor­mal faturanın düzenlenmesi gerek­mektedir. Ancak faturada malların ia­de edildiğini belirten bir açıklamaya yer verilmesi uygun olacaktır.

   3) Mal İadelerinde Uygulanacak KDV Oranı

   KDV K.nın 35. maddesinde belirtil­diği şekilde, malların satıcıya iade edilmesi halinde, satıcının daha önce hesapladığı KDV'yi indirilecek KDV, alıcının indirdiği KDV'yi ise hesapla­nan KDV olarak beyan etmeleri gerek­mektedir.

   Buna göre, mal iadeleri ile ilgili olarak alıcılar tarafından düzenlenecek fatu­rada satış bedeli olarak alış bedelinin, KDV oranı olarak ise malın alındığı ta­rihteki oranın gösterilmesi gerekmek­tedir. Düzeltmenin yapıldığı tarihte geçerli olan KDV oranı malın alındığı tarihteki KDV oranından yüksek veya düşük olsa bile, düzeltmeye ilişkin ola­rak düzenlenen faturada, malın alın­dığı tarihte yürürlükte bulunan ve alımlara uygulanan KDV oranı göste­rilecektir.

   4)Düzeltme İşleminin KDV Be­yannamesinde Gösterilmesi:Malların satıcıya iade edilmesi nede­niyle alıcılar tarafından düzenlenen düzeltme faturasında gösterilen hesap­lanan verginin, KDV beyannamesinin 46. satırında gösterilerek 44. satırda yer alan "Hesaplanan KDV'ye" ilave edilmesi gerekmektedir.

   Sattığı malları iade olan satıcı mükel­leflerin ise alıcının düzenlediği düzelt­me faturasında yer alan KDV'yi, dü­zeltmenin yapıldığı dönem beyanna­mesinin 53. satırında göstererek indir­meleri gerekmektedir.

   5)Malların KDV Beyanname Ver­me Süresi İçinde İade Edilmesi Halinde Düzeltme İşlemleriVergi idaresi görüşüne göre, KDV mükellefleri arasındaki mal iadesi olaylarında fatura düzenlenmesi gerek­mektedir. Ancak, iade olaylarının aynı KDV vergilendirme döneminde gerçekleşmesi halinde, satıcı ve alıcının ayrı ayrı fatura düzenlemeleri pek uy­gun olmayacaktır. Çünkü ayrı ayrı fa­tura düzenlemesi halinde, alıcı ve satıcının beyannamelerinde hem he­saplanan hem de indirilecek KDV tu­tarları yer alacak. Bu ise, çeşitli karı­şıklıklara yol açabilecektir.

   Kişisel görüşümüze göre, aynı vergi­lendirme dönemi içinde gerçekleşti­rilen malların iade işlemlerinde (diğer bir anlatımla satılan ancak vergisi henüz beyan edilmeyen malların iade edilmesi) satış faturasının iptal edilme­si suretiyle işlem yapılması uygun ola­caktır. Bu durumda, iade konusu mal ile birlikte, malın faturası veya yazarkasa fişi geri alınmalı ve bu belgeler iptal edilmelidir.   C— ALICININ KDV MÜKEL­LEFİ OLMADIĞI DURUMLAR­DA DÜZELTME İŞLEMLERİ

   Alıcıların KDV mükellefi olmadığı durumlarda satın alınan malların satı­cılarına iade edilmesi işleminde bugün itibariyle iki yöntem uygulanmaktadır.

   1) Birinci Yöntem: KDV Hariç Be­del Üzerinden Gider Pusulası Dü­zenlenmesi, KDV'nin Vergi Daire­sinden Alınması

   KDV mükellefi olmayanlara satılan malların iadesi halinde, iade işlemle­rinin fatura ile belgelendirilmesi müm­kün olmamaktadır. Bu durumda mal iadelerinin gider pusulası ile belgelen­dirilmesi esastır.

   Gider pusulasının KDV hariç bedel üzerinden düzenlenmesi gerekmekte­dir. KDV mükellefi olmayan alıcıların ödedikleri KDV'yi ise aşağıdaki açık­lamalara göre geri almaları müm­kündür.

   3065 Sayılı KDV K.nın 8/2. maddesi­ne göre vergiye tabi bir işlem söz ko­nusu olmadığı halde vergi uygulan­ması veya yanlışlıkla olması gereken­den daha fazla vergi hesaplanması ha­linde yersiz olarak uygulanan bu vergi­lerin indirim hakkına sahip olmayanla­ra iadesi konusunda Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.

   Konu hakkında yayımlanan 23 Seri No.lu KDV Genel Tebliği'nin (B) bö­lümünde yapılan açıklamalara göre, yersiz ve fazla olarak uygulanan vergi­lerin indirim hakkına sahip olmayanla­ra iadesi mümkün bulunmaktadır. Yer­siz veya fazla olarak uygulanan vergi­lerin iadesi için vergi mükellefi olma­yan alıcılar ile satıcı mükellefin birlik­te vergi dairesine başvurmaları gerek­mektedir. Vergi dairesi, alıcının ödedi­ği verginin satıcı tarafından beyan edildiğinin tespiti şartıyla, fazla ödenen vergiyi alıcıya verilmek üzere satıcıya iade etmektedir.

   Vergi mükellefi olmayan alıcıların satın aldıkları malları iade etmeleri işleminde de ödenen KDV yukarıda yapılan açıklamalara göre iade edilme­lidir. Çünkü, alıcıların malları satıcıya iade etmeleri satışın iptali anlamına geldiğinden alıcının ödediği KDV "fazla ve yersiz hesaplanan KDV" haline dönüşmektedir.   2) İkinci Yöntem: KDV'li Bedel Üzerinden Gider Pusulası Düzenlen­mek suretiyle KDV'nin Satıcı Ta­rafından İade Edilmesi

   KDV mükellefiyeti bulunmayan alıcı­ların satın aldıkları malların satıcıla­rına iade edilmesi işleminde satıcı ta­rafından, satış faturasında yeralan KDV'li satış bedeli (tek tutar olarak) üzerinden gider pusulası düzenlenme­si gerekmektedir. Diğer bir ifade ile, gider pusulasında KDV'li satış fiyatına yer verilmektedir.

   Bu şekilde, satıcı tarafından alıcıya, alış bedeli ile birlikte KDV'de iade edilmektedir. Burada normal olarak birinci uygulamada olduğu şekilde vergi dairesince alıcıya VUK düzelt­me hükümlerine göre iade edilecek KDV, satıcı tarafından geri verilmek­tedir. Dolayısıyla satıcı, vergi dairesin­ce iade edilmesi gereken KDV'yi alıcıya geri vermektedir. Alıcıya iade edilen vergi, satıcı tarafından yük­lenilen vergi hüviyetinde bulunmak­tadır. Satıcıların ise gider pusulasında gösterilen bedel içerisinde yeralan KVD'yi iç yüzde oranıyla ayırarak in­dirmeleri ve alıcıya iade ettikleri KDV'yi indirim yoluyla telafi etmeleri gerekmektedir.   3)Değerlendirme

   Her iki uygulamada kendi içerisinde tutarlı ve doğrudur. Ayrıca, KDV mü­kellefiyeti bulunmayan alıcıların satın aldıkları malları satıcılara iade etmele­ri halinde KDV yönünden yapılacak olan ve yukarıda belirtilen her iki dü­zeltme yöntemleri (uygulamaları) doğrultusunda Vergi idaresince veril­miş özelgeler de mevcut bulunmak­tadır.

   Ancak incelenmesinde de farkedileceği üzere birinci düzeltme yöntemi gerek alıcılar gerekse satıcılar açısın­dan karmaşık ve çeşitli bürokratik iş­lemleri gerektirmektedir. Bizim görü­şümüze göre birinci uygulamanın ger­çekleştirilmesinde gerek vergi idaresi gerekse alıcısatıcı açısından çeşitli zorluklar ve problemlerle karşılaşıla­cağından vergi idaresinin bu uygula­madan vazgeçmesi uygun olacaktır. Kaldı ki; bu uygulamanın pek pratiği de bulunmamaktadır. Kişisel görüşümüze göre sorunun en uygun çözüm yolu, yukarıda belirtilen ikinci düzeltme yöntemidir. Bu yön­tem vergi idaresine bir iş yükü getir­meyeceği gibi alıcısatıcı yönünden de kolaylıklar sağlayacaktır. Nitekim vergi idaresince verilen bir özelgede, "Satışı yapılan kitapların Lise Müdürlüğü'nce satıcıya iade edilmesi işleminde okul müdürlü­ğünün KDV mükellefiyeti bulunma­ması nedeniyle iade işlemi için gider pusulası düzenlenmesi ve kitaplara ait KDV'nin gider pusulasında gösterilen bedele iç yüzde oranı uy­gulanmak suretiyle bulunarak indi­rilmesi gerekir." şeklinde idari görüş bildirilmiştir (1)

   Vergi idaresinin bu görüşüne aynen katılıyoruz.

   Öte yandan malların satışı ile iadesi­nin aynı vergilendirme döneminde yapılması halinde, yukarıda belirti­len işlemlerin yerine satış faturası yada yazarkasa fişinin iptali yoluna gidilmeli, alıcının ödediği bedel ve KDV iade edilmelidir.   D— SONUÇ

   Satın alınan malların satıcılarına iade edilmesi işlemleri alıcı ve satıcının KDV mükellefi olması halinde mutlak suretle fatura ile belgelendirilmelidir. Ancak satış ve iade işlemlerinin aynı dönemde gerçekleştiği ve satışa ait verginin henüz beyan edilmediği du­rumlarda, düzeltme faturası düzen­lenmesi yerine, satış faturasının iptali yoluna gidilmesi mükelleflere kola­ylık ve basitlik sağlayacaktır. Alıcının vergi mükellefi olmadığı du­rumlarda malların iadesi sırasında satıcılarca KDV dahil bedel üzerinden gider pusulası düzenlenmesi gerek­mektedir. Bu şekilde satıcı tarafından alıcıya iade edilen KDV, gider pusu­lasında gösterilen bedele iç yüzde oranı uygulanmak suretiyle hesaplana­rak satıcı tarafından indirilebilecektir. Ancak, iade işleminin satışın yapıldığı vergilendirme dönemi içerisinde ger­çekleşmesi halinde, gider pusulası dü­zenlenmesi yerine satış belgelerinin iptal edilerek işlem yapılması en uy­gun yol olacaktır.


   (*) Maliye Bakanlığı, Eski Baş Hesap Uzmanı, Yeminli Mali Müşavir.
   (1) MB.mn 25. l. 1990 Tarih ve 7345 Sayılı Özelgesi.
   Neticede size iade edilmesi gereken tutar ödediğiniz bedel yani KDV dahil toplamdır. Firma kendi istediği gibi yok şu kadar kullanım kestim, vergiyi kestim filan diyemez. Edit: Alttaki kısmı sildim. Sayfa çok uzamıştı.
   Sistem Notu : Bu ilan her türlü yoruma açıktır.   < Bu mesaj bir yönetici tarafından değiştirilmiştir >
   |
   |
   _____________________________

  • Emekli Yönetici
   585 Mesaj
   Referanslar: 31


   Katılım Zamanı
   18 Eylül 2005


   Şehir
   İstanbul,Kadıköy


   21 Aralık 2009 11:25:36
   Bu faydalı bilgilendirme mesajını, Sıcak Fırsatlar bölümünde üst konu olan aşağıdaki konuda yazar mısınız lütfen ?

   Tüketici Kanunları Hakkında Bilgilendirme
   http://forum.donanimhaber.com/m_30399656/tm.htm   < Bu mesaj bir yönetici tarafından değiştirilmiştir >
   |
   |
   _____________________________

Reklamlar
- x
Bildirim
mesajınız kopyalandı (ctrl+v) yapıştırmak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.