A

Er
08 Kasım 2021
Tarihinde Katıldı
Takip Ettikleri
0 üye
Görüntülenme
Toplam: 6 (Bu ay: 0)
Gönderileri

Merhaba arkadaşlar, elimde şöyle bir C++ kod var ancak C'ye dönüştürmem gerekiyor. Yardımcı olabilecek var mı ?


#include <stdio.h>

#include <string.h>

#include <stdlib.h>

#define MAX_CHAR 256


struct SuffixTreeNode {

struct SuffixTreeNode *children[MAX_CHAR];


//pointer to other node via suffix link

struct SuffixTreeNode *suffixLink;


/*(start, end) interval specifies the edge, by which the

node is connected to its parent node. Each edge will

connect two nodes, one parent and one child, and

(start, end) interval of a given edge will be stored

in the child node. Lets say there are two nods A and B

connected by an edge with indices (5, 8) then this

indices (5, 8) will be stored in node B. */


/*(start, end) interval, düğümün üst düğümüne bağlandığı kenarı belirtir. 

Her kenar, bir ebeveyn ve bir çocuk olmak üzere iki düğümü birbirine bağlar

ve belirli bir kenarın (başlangıç, bitiş) aralığı alt düğümde saklanir. 

Diyelim ki (5, 8) indeksli bir kenarla birbirine bağlanan iki düğüm A ve B var, 

o zaman bu indeksler (5, 8)  B düğümünde saklanacak. */

int start;

int *end;


/*yaprak düğümleri için, kökten yaprağa giden yolun sonek dizinini saklar*/

int suffixIndex;

};


typedef struct SuffixTreeNode Node;


char text[100]; //Grilen string

Node *root = NULL; //root node yani ilk nodu tutan pointer


/*SonYeniDugum will point to newly created internal node,

waiting for it's suffix link to be set, which might get

a new suffix link (other than root) in next extension of

same phase. SonYeniDugum will be set to NULL when last

newly created internal node (if there is any) got it's

suffix link reset to new internal node created in next

extension of same phase. */

Node *SonYeniDugum = NULL;

Node *aktifDugum = NULL;


/*aktifKenar is represented as input string character

index (not the character itself)*/

int aktifKenar = -1;

int aktifUzunluk = 0;


// kalanSonekSayisi tells how many suffixes yet to

// be added in tree

int kalanSonekSayisi = 0;

int sonYaprak = -1;

int *sonRoot = NULL;

int *bolunmeSonu = NULL;

int size = -1; //Verilen string dizinin uzunlugu//YENİ NODE EKLEME FONKSİYONU---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------//Node *YeniDugum(int start, int *end)

{

Node *node =(Node*) malloc(sizeof(Node));

int i;

for (i = 0; i < MAX_CHAR; i++)

node->children[i] = NULL;


/*For root node, suffixLink will be set to NULL

For internal nodes, suffixLink will be set to root

by default in current extension and may change in

next extension*/

/*Kök düğüm için, suffixLink NULL olarak ayarlanacak 

Dahili düğümler için, suffixLink 

varsayılan olarak root olarak ayarlanacak 

bir sonraki uzantıda ise değişebilir*/

node->suffixLink = root;

node->start = start;

node->end = end;


/*suffixIndex will be set to -1 by default and

actual suffix index will be set later for leaves

at the end of all phases*/

/*suffixIndex varsayılan olarak -1'e ayarlanacak 

ve tüm aşamaların sonundaki yapraklar için 

gerçek sonek dizini daha sonra ayarlanacak*/

node->suffixIndex = -1;

return node;

}


//YENİ NODE EKLEME FONKSİYONU SONU---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------//
//KEANAR UZUNLUGU BULMA FONKSİYONU---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------//int kenarUzunlugu(Node *n) {

if(n == root)

return 0;

return *(n->end) - (n->start) + 1;

}

//KEANAR UZUNLUGU BULMA FONKSİYONU SONU---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------//
//DUGUMLERİ GEZ FONKSİYONU---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------//


int asagiyaDogruDugumleriGez(Node *guncelDugum)

{

/*activePoint change for walk down (APCFWD) using

Skip/Count Trick (Trick 1). If aktifUzunluk is greater

than current edge length, set next internal node as

aktifDugum and adjust aktifKenar and aktifUzunluk

accordingly to represent same activePoint*/


/* Atla/Say ile trick'i (Trick 1) kullanarak aşağı inmek (APCFWD) için aktifNoktayi degistir.

aktifUzunluk mevcut kenar uzunluğundan büyükse, bir sonraki dahili düğümü aktifDugum olarak ayarlayın

ve aktifKenar ve aktifUzunluk'u aynı aktif noktaya gore degistirin*/

if (aktifUzunluk >= kenarUzunlugu(guncelDugum))//aktifUzunluk büyük esit guncel Dugumun kenar uzunlugu ise

{

aktifKenar += kenarUzunlugu(guncelDugum);//aktif kenara guncel Dugumun kenar uzunlugunu ekle

aktifUzunluk -= kenarUzunlugu(guncelDugum);//aktif uzunluktan guncel Dugumun kenar uzunlugunu çıkar

aktifDugum = guncelDugum;//guncelDugumu yeni aktif dugum olarak belirle

return 1;

}

return 0;

}


void extendSuffixTree(int pos)

{

/*Uzantı Kuralı 1, 

bu, ağaçta şimdiye kadar yaratılan tüm yapraklardir */

sonYaprak = pos;


/*Increment kalanSonekSayisi indicating that a

new suffix added to the list of suffixes yet to be

added in tree*/

/*kalanSonekSayisi değerini bir artırarak 

ağaçta henüz eklenmemiş sonekler listesine 

yeni bir sonek eklendi*/

kalanSonekSayisi++;


/*set SonYeniDugum to NULL while starting a new phase,

indicating there is no internal node waiting for

it's suffix link reset in current phase*/


/*yeni bir aşamaya başlarken SonYeniDugum'u NULL olarak ayarla, 

bu, mevcut aşamada soneki bağlantı sıfırlamasını bekleyen 

bir dahili düğüm olmadığını gösterir*/

SonYeniDugum = NULL;


//Add all suffixes (yet to be added) one by one in tree

while(kalanSonekSayisi > 0) {


if (aktifUzunluk == 0) {

//APCFALZ

aktifKenar = (int)text[pos]-(int)' ';

}

// There is no outgoing edge starting with

// aktifKenar from aktifDugum

if (aktifDugum->children[aktifKenar] == NULL)

{

//Extension Rule 2 (A new leaf edge gets created)

aktifDugum->children[aktifKenar] =

YeniDugum(pos, &sonYaprak);


/*A new leaf edge is created in above line starting

from an existing node (the current aktifDugum), and

if there is any internal node waiting for it's suffix

link get reset, point the suffix link from that last

internal node to current aktifDugum. Then set SonYeniDugum

to NULL indicating no more node waiting for suffix link

reset.*/

if (SonYeniDugum != NULL)

{

SonYeniDugum->suffixLink = aktifDugum;

SonYeniDugum = NULL;

}

}

// There is an outgoing edge starting with aktifKenar

// from aktifDugum

else

{

// Get the next node at the end of edge starting

// with aktifKenar

Node *next = aktifDugum->children[aktifKenar];

if (asagiyaDogruDugumleriGez(next))//Do asagiyaDogruDugumleriGez

{

//Start from next node (the new aktifDugum)

continue;

}

/*Extension Rule 3 (current character being processed

is already on the edge)*/

if (text[next->start + aktifUzunluk] == text[pos])

{

//If a newly created node waiting for it's

//suffix link to be set, then set suffix link

//of that waiting node to current active node

if(SonYeniDugum != NULL && aktifDugum != root)

{

SonYeniDugum->suffixLink = aktifDugum;

SonYeniDugum = NULL;

}


//APCFER3

aktifUzunluk++;

/*STOP all further processing in this phase

and move on to next phase*/

break;

}


/*We will be here when activePoint is in middle of

the edge being traversed and current character

being processed is not on the edge (we fall off

the tree). In this case, we add a new internal node

and a new leaf edge going out of that new node. This

is Extension Rule 2, where a new leaf edge and a new

internal node get created*/

bolunmeSonu = (int*) malloc(sizeof(int));

*bolunmeSonu = next->start + aktifUzunluk - 1;


//New internal node

Node *split = YeniDugum(next->start, bolunmeSonu);

aktifDugum->children[aktifKenar] = split;


//New leaf coming out of new internal node

split->children[(int)text[pos]-(int)' '] =

YeniDugum(pos, &sonYaprak);

next->start += aktifUzunluk;

split->children[aktifKenar] = next;


/*We got a new internal node here. If there is any

internal node created in last extensions of same

phase which is still waiting for it's suffix link

reset, do it now.*/

if (SonYeniDugum != NULL)

{

/*suffixLink of SonYeniDugum points to current newly

created internal node*/

SonYeniDugum->suffixLink = split;

}


/*Make the current newly created internal node waiting

for it's suffix link reset (which is pointing to root

at present). If we come across any other internal node

(existing or newly created) in next extension of same

phase, when a new leaf edge gets added (i.e. when

Extension Rule 2 applies is any of the next extension

of same phase) at that point, suffixLink of this node

will point to that internal node.*/

SonYeniDugum = split;

}


/* One suffix got added in tree, decrement the count of

suffixes yet to be added.*/

kalanSonekSayisi--;

if (aktifDugum == root && aktifUzunluk > 0) //APCFER2C1

{

aktifUzunluk--;

aktifKenar = (int)text[pos -

kalanSonekSayisi + 1]-(int)' ';

}


//APCFER2C2

else if (aktifDugum != root)

{

aktifDugum = aktifDugum->suffixLink;

}

}

}


void print(int i, int j)

{

int k;

for (k=i; k<=j && text[k] != '#'; k++)

printf("%c", text[k]);

if(k<=j)

printf("#");

}


//Print the suffix tree as well along with setting suffix index

//So tree will be printed in DFS manner

//Each edge along with it's suffix index will be printed

void setSuffixIndexByDFS(Node *n, int labelHeight)

{

if (n == NULL) return;


if (n->start != -1) //A non-root node

{

//Print the label on edge from parent to current node

print(n->start, *(n->end));

}

int leaf = 1;

int i;

for (i = 0; i < MAX_CHAR; i++)

{

if (n->children[i] != NULL)

{

if (leaf == 1 && n->start != -1)

printf(" [%d]\n", n->suffixIndex);


//Current node is not a leaf as it has outgoing

//edges from it.

leaf = 0;

setSuffixIndexByDFS(n->children[i], labelHeight +

kenarUzunlugu(n->children[i]));

}

}

if (leaf == 1)

{

for(i= n->start; i<= *(n->end); i++)

{

if(text[i] == '#') //Trim unwanted characters

{

n->end = (int*) malloc(sizeof(int));

*(n->end) = i;

}

}

n->suffixIndex = size - labelHeight;

printf("\tDugum Numarasi: (%d)\n", n->suffixIndex);

}

}


void freeSuffixTreeByPostOrder(Node *n)

{

if (n == NULL)

return;

int i;

for (i = 0; i < MAX_CHAR; i++)

{

if (n->children[i] != NULL)

{

freeSuffixTreeByPostOrder(n->children[i]);

}

}

if (n->suffixIndex == -1)

free(n->end);

free(n);

}


/*Build the suffix tree and print the edge labels along with

suffixIndex. suffixIndex for leaf edges will be >= 0 and

yaprak olmayan kenarlar için -1 olacaktır*/

void buildSuffixTree()

{

size = strlen(text);//Verilen metnin uzunlugunu size a ata

int i;

sonRoot = (int*) malloc(sizeof(int));//sonRoot icin hafızada yer ac

*sonRoot = - 1;//sonRoot'in adresinde -1 tut


/*Root, başlangıç ve bitiş indeksleri -1 olan özel bir düğümdür,

bir kenarın kökü yani bir ebeveyni olmadığı için*/

root = YeniDugum(-1, sonRoot);


aktifDugum = root; //İlk aktifDüğüm kök olacak

for (i=0; i<size; i++)

extendSuffixTree(i);//extendSuffixTree fonks çalıtır.

int labelHeight = 0;

setSuffixIndexByDFS(root, labelHeight);


//Free the dynamically allocated memory

freeSuffixTreeByPostOrder(root);

}


// driver program to test above functions

int main(int argc, char *argv[])

{

// strcpy(text, "xabxac#abcabxabcd$"); buildSuffixTree();

strcpy(text, "xabxa$"); 

buildSuffixTree();

return 0;

}

Temel Bilgiler ve İstatistikler
Aktiflik: Şu anda DH'de değil
Son Giriş: 2 yıl önce
Son Mesaj Zamanı: 2 yıl
Mesaj Sayısı: 2
Gerçek Toplam Mesaj Sayısı: 2
İkinci El Bölümü Mesajları: 0
Konularının görüntülenme sayısı: 408 (Bu ay: 5)
Toplam aldığı artı oy sayısı: 0 (Bu hafta: 0)
En çok mesaj yazdığı forum bölümü: Yazılım Geliştirme
Mesajları
İkinci El Referansları
- x
Bildirim
mesajınız kopyalandı (ctrl+v) yapıştırmak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.