DonanımHaber'de AraYENİ GELİŞMİŞ ARAMA
ForumBu Bölümde Ara
GARANTİDE TAMİR SÜRESİ 20 İŞGÜNÜNE İNMİŞTİR !!! HAYIRLI UĞURLU OLSUN..
1.052
Cevap
38
Favori
190.114
Tıklama
Tüm Forumlar >> Mobil Cihazlar >> Cep Telefonu ve Aksesuarları >> Diğer Markalar, Aksesuarlar ve Konular >> GARANTİDE TAMİR SÜRESİ 20 İŞGÜNÜNE İNMİŞTİR !!! HAYIRLI UĞURLU OLSUN..
Sayfaya Git:
Sayfa: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sonraki >>>
Giriş
Mesaj
 • Android Beta Kullanıcısı
  10240 Mesaj
  27 Nisan 2011 00:38:26
  Evet arkadaşlar bazı değişiklikler var kanunda.Ben anlatmıyorum siz okuyun artık.Bu arada artık faturalar garanti belgesi yerine geçemeyecekmiş.  Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelikte değişiklik yaptı.

  FATURA GARANTİ BELGESİ YERİNE GEÇMEYECEK

  Yapılan değişiklikte; satılan mala ilişkin olarak düzenlenen faturaların garanti belgesi yerine geçmeyeceği hüküm altına alındı. Yönetmeliğin yürürlük maddesi gereğince, bu düzenleme 24 Mayıs 2011 tarihinden itibaren uygulanacaktır.

  20 İŞ GÜNÜNDE TAMİR ZORUNLU

  Ayrıca yönetmelikle daha önce 30 iş günü olarak belirlenmiş olan azami tamir süresi, tek tek mal bazında düzenlenmiş ve otomobil ve motorsikler hariç tüm mallarda 20 iş günü olarak belirlenmiştir. Ayrıca "Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak, uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir." hükmü getirilmiştir.

  ARIZA 10 GÜN İÇİNDE GİDERİLEMİYORSA BENZER BİR MAL TÜKETİCİYE TAHSİS EDİLECEK

  Daha önce "Malın arızasının 15 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, imalatçı–üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır" şeklinde belirlenen düzenleme ise "Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır" olarak değiştirilmiştir.

  ÜCRETSİZ DEĞİŞİM HAKKI

  Önceki düzenlemede ") Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması" halinde, tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.

  Yeni düzenleme şu şekildedir: "a) Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması"

  YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİNİN TAM METNİ

  24 Nisan 2011 PAZARResmî GazeteSayı : 27914

  YÖNETMELİK

  Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

  GARANTİ BELGESİ UYGULAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

  MADDE 1 – 14/6/2003 tarihli ve 25138 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (k) bendi eklenmiştir.

  “k) İş Günü: Ulusal, resmî ve dini bayram günleri ile yılbaşı, 1 Mayıs ve pazar günleri dışındaki çalışma günlerini,”

  MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “Bu Yönetmelik hükümlerine ve Genel Müdürlükçe onaylanmış belgeye uygun olarak hazırlanacak garanti belgesinin tasdik edilerek tüketiciye verilmesini temin etmek ve ayrıca, bu yükümlülüğün yerine getirildiğini ispat etmekle satıcı, bayii veya acenteler sorumludurlar.

  Satılan mala ilişkin olarak düzenlenen faturalar garanti belgesi yerine geçmez. Ancak, servis istasyonlarında yapılan onarım ve parça değişimi işlemleri sonucunda verilen fatura, bu Yönetmeliğin öngördüğü garanti şartlarını içermesi kaydıyla, garanti belgesi yerine geçer.”

  MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “Malın tamir süresi, ekli listede ilan edilen azami tamir süresini geçemez. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak, uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir.

  Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.”

  MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “MADDE 8 – İmalatçı-üretici veya ithalatçı firmalar, ürettikleri veya ithal ettikleri, ekli listede ilan edilen kullanılmamış mallar için, Genel Müdürlüğe garanti belgesi onaylatmak zorundadırlar. Genel Müdürlük onayı bulunmayan garanti belgeleri geçersizdir.

  Genel Müdürlük, başvuruları değerlendirirken gerek duyması halinde tüketicilerin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını korumak amacıyla; belgelendirme yapılacak ürünle ilgili olarak, gerekli incelemeleri yapmaya veya yaptırmaya yetkili olup, daha önce onaylanmış kuruluşlardan alınacak raporları ve ürünle ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen belgeleri de dikkate alabilir.

  Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının mevzuatları gereği istenilen ancak, ekli listede yer almayan ürünler için düzenlenecek garanti belgelerine dair talepler Genel Müdürlükçe sonuçlandırılır.”

  MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “MADDE 9 – Garanti belgesi başvuruları, Bakanlığın internet sayfasından, elektronik imza ile yapılır ve elektronik imza ile onaylanır.

  Başvuru ile ilgili usul ve esaslar Bakanlığın internet sayfasında ilan edilir.

  Satış sonrası hizmet verilmesi gereken mallar için yapılan garanti belgesi başvuruları sırasında, Genel Müdürlükçe onaylı Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi aranır. Ancak, malın teknik özellikleri itibariyle bakım gerektirmemesi ve tamirinin de mümkün olmaması durumunda, Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi aranmaz. Bu tür talepler Genel Müdürlükçe değerlendirilerek karara bağlanır.”

  MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “Genel Müdürlük tarafından onaylanan garanti belgelerinin geçerlilik süresi 2 yıldır.”

  MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “MADDE 12 – Bu Yönetmeliğe ekli listede yer almayan bir malı imal veya ithal eden firmalar, kendi sorumlulukları çerçevesinde, ihtiyari garanti belgesi düzenleyebilirler. İhtiyari garanti belgesinin içeriği ve garanti şartlarına ilişkin hususlar imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı firma tarafından belirlenir. Bu belgelerin onaylanması için ayrıca Genel Müdürlüğe başvuru yapılmaz.”

  MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “a) Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,”

  MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “MADDE 18 – Garanti belgesi ile satılmak zorunda olan bir malın imalatının veya ithalatının yalnızca bir gerçek veya tüzel kişiliğin siparişi üzerine, özel olarak gerçekleştirilmesi durumunda; sipariş veren ile imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı arasında satış sonrası hizmetlerini de kapsayacak şekilde, bu Yönetmelik hükümlerine uygun yazılı bir sözleşmenin bulunması kaydıyla ve ayrıca kendi ihtiyacında kullanılmak üzere yapılacak imalat veya ithalatlarda, garanti belgesi düzenleme zorunluluğu aranmaz.”

  MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin eki, ilişikteki şekilde değiştirilmiştir.

  MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinden bir ay sonra yürürlüğe girer.

  MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.
  ALINTI= http://www.memurlar.net/haber/194250/
  _____________________________

 • Yarbay
  15607 Mesaj
  14 Haziran 2011 06:10:51
  yasanın çıkış tarihi 25Nisan. ama uygulamaya başlama süresi 25Mayıs.Yani 25 mayıs ve sonrasında servise verilen cihazlar için geçerli bu 20iş günlük süre.
  _____________________________

 • Yüzbaşı
  898 Mesaj
  14 Haziran 2011 18:58:24
  Bak Bu Süper Olmuş İşte. Zaten Millete Resmen Çile Çektiriyodu Servisteki Ürünlerin Değişimi. Bu Şekilde Düzenlenmesi İyi Olmuş.
  _____________________________

 • Teğmen
  127 Mesaj
  15 Haziran 2011 14:50:07
  çok iyi oldu ama keşke her servis bu kurallara uysa
  Edit: imla.
  _____________________________

  bu neyin kafası
 • Teğmen
  125 Mesaj
  07 Ağustos 2011 12:21:17
  Şimdi ben, garantisi biten telefonumu tamir için KVK'ya verdim. Tamir süresi 20 gün'e düştü tamam, bu haber her yerde yazıyor da bir Allah'ın kulu da 20 gün'ü geçerse şöyle bir yaptırım var, böyle oluyo diye açıklamamış!!
  Şimdi KVK 20 gün'ü geçirdi diyelim, eee nolacak??!
  Önemli olan 20 gün'ü aşmanın yaptırımıdır.. Trafik'de de bir sürü kural var da, yaptırımı cezası olanlar uygulanıyor sadece!! ''
  _____________________________

 • Yüzbaşı
  401 Mesaj
  26 Ocak 2012 16:24:36
  Beyler Cumartesi günü iş gününe dahil mi??
  _____________________________

  * 87 Modifiye Kartal * Alçak Amortisör * 5+1 Subwoofer * İmitasyon Altın Zincir * Düşük Bel Diesel 501 * 162 Adet Turkish Undergraund Rap Mp3 * Freebag * Köpek Öldüren Redboys Parfum * Egos Jöle *
 • Yarbay
  3349 Mesaj
  26 Ocak 2012 17:43:11
  quote:

  Orijinalden alıntı: Fernando!

  Beyler Cumartesi günü iş gününe dahil mi??

  Dahil oluyor.
  _____________________________

 • Yüzbaşı
  401 Mesaj
  28 Ocak 2012 12:08:47
  Peki 20 gün dolunca para veya yeni ürün isteme hakkın oluyor.. Aynı ürünü veremeyince ne olacak? Bir üst özelliklere sahip bir ürün verdiklerini hatırlıyorum doğru mu?
  _____________________________

  * 87 Modifiye Kartal * Alçak Amortisör * 5+1 Subwoofer * İmitasyon Altın Zincir * Düşük Bel Diesel 501 * 162 Adet Turkish Undergraund Rap Mp3 * Freebag * Köpek Öldüren Redboys Parfum * Egos Jöle *
 • Yarbay
  4202 Mesaj
  17 Şubat 2012 12:14:22
  yukarııı

  arkadaşlar merhaba

  hp notebook sahibiyim. azami tamir süresi 30 gün idi.20 güne inmiş yani öyle mi ?

  20 gün içinde servisten çıkmazsa yenisini veya para iadesini talep edebiliriz.

  biri yazdıklarımı doğrularsa sevinirim

  quote:

  Orijinalden alıntı: Fernando!

  Peki 20 gün dolunca para veya yeni ürün isteme hakkın oluyor.. Aynı ürünü veremeyince ne olacak? Bir üst özelliklere sahip bir ürün verdiklerini hatırlıyorum doğru mu?


  evet bir üst özellikte bir bilgisayar veriyorlar
  _____________________________

 • Yarbay
  3349 Mesaj
  17 Şubat 2012 13:15:54
  quote:

  Orijinalden alıntı: Mercedes-SLK

  yukarııı

  arkadaşlar merhaba

  hp notebook sahibiyim. azami tamir süresi 30 gün idi.20 güne inmiş yani öyle mi ?

  20 gün içinde servisten çıkmazsa yenisini veya para iadesini talep edebiliriz.

  biri yazdıklarımı doğrularsa sevinirim

  Alıntıları Göster


  evet bir üst özellikte bir bilgisayar veriyorlar

  Evet değişim ve iade hakkınız var ama servisler genelde buna yanaşmıyor.Servis fişi ve faturayla tüketici haklarına giderseniz 20 işgünü dolduktan sonra 1-2 ayda karar çıkar ve hakkınızı alırsınız.
  _____________________________

 • Yarbay
  4202 Mesaj
  18 Şubat 2012 00:30:55
  quote:

  Orijinalden alıntı: azizerkan07

  Alıntıları Göster

  Evet değişim ve iade hakkınız var ama servisler genelde buna yanaşmıyor.Servis fişi ve faturayla tüketici haklarına giderseniz 20 işgünü dolduktan sonra 1-2 ayda karar çıkar ve hakkınızı alırsınız.

  yok hocam kullandıgım marka hp. bu tip yasal işleri hemen uyguluyorlar elimdeki bilgisayarı değişimden almıstım

  30 günün doldugu gün aradım ve bir operör atadılar
  _____________________________

 • Teğmen
  189 Mesaj
  18 Şubat 2012 13:05:40
  Arkadaşlar ben androidtelefonları sitesinden galaxy s2 aldım telefon bir süre sonra arızalandı ve geri gönderdim.Kendi sitesinde 30 iş günü yazıyor ve benim tel 15 iş günüdür garantide acaba ben kendi sitelerinde yazana göremi davranıcağım yoksa kanuna göre mi?
  _____________________________

 • Yarbay
  3454 Mesaj
  18 Şubat 2012 13:16:00
  kanuna göre davranacaksınız tabikii.
  bende flodan ayakkabı aldım minimum 20 iş gününde gelir dedi. 21. iş günü dolsun soluğu floda alacağım
  _____________________________

  i5 2500k @ 4.5 Ghz - Asrock Z77 OC Formula - Gigabyte GTX770 - 4*2 1600 Cl9 - Corsair Force GT 120GB- G15 - G500 - Saphire Pure 625w

 • Yüzbaşı
  401 Mesaj
  18 Şubat 2012 17:23:37
  Tüketici haklarındaki görevli eğer kullanıcı hatasına dayalı bir işlem varsa süreç uzayabilir dedi.. Bununla ilgili bilgi verir misiniz?
  _____________________________

  * 87 Modifiye Kartal * Alçak Amortisör * 5+1 Subwoofer * İmitasyon Altın Zincir * Düşük Bel Diesel 501 * 162 Adet Turkish Undergraund Rap Mp3 * Freebag * Köpek Öldüren Redboys Parfum * Egos Jöle *
 • Yarbay
  10446 Mesaj
  18 Şubat 2012 22:25:31
  quote:

  Orijinalden alıntı: quartx

  Arkadaşlar ben androidtelefonları sitesinden galaxy s2 aldım telefon bir süre sonra arızalandı ve geri gönderdim.Kendi sitesinde 30 iş günü yazıyor ve benim tel 15 iş günüdür garantide acaba ben kendi sitelerinde yazana göremi davranıcağım yoksa kanuna göre mi?

  Tabiki yasaya göre davranacaksınız. 20 iş günü içerisinde teslim edilmezse tüketci hakem heyetine başvurup bedel iadesi isteyin derim...
  _____________________________

 • Teğmen
  189 Mesaj
  19 Şubat 2012 01:13:23
  quote:

  Orijinalden alıntı: sungur 13

  Alıntıları Göster

  Tabiki yasaya göre davranacaksınız. 20 iş günü içerisinde teslim edilmezse tüketci hakem heyetine başvurup bedel iadesi isteyin derim...

  Bende öyle yapıcam zaten 5 günüm kaldı.
  _____________________________

 • Yarbay
  4258 Mesaj
  19 Şubat 2012 08:01:45
  Büyük bir ihtimalle sitelerindeki bilgiyi güncellememişlerdir.
  20 iş günü dolduktan sonra TSHH'ne müracatınızda mutlaka bedel iadesini talep edin...

  quote:

  Orijinalden alıntı: quartx

  Arkadaşlar ben androidtelefonları sitesinden galaxy s2 aldım telefon bir süre sonra arızalandı ve geri gönderdim.Kendi sitesinde 30 iş günü yazıyor ve benim tel 15 iş günüdür garantide acaba ben kendi sitelerinde yazana göremi davranıcağım yoksa kanuna göre mi?


  Kullanıcı hatası tespit edilirse heyetten kararın olumlu çıkması zor...
  Sürenin uzaması derken, bilirkişi devreye girebilir, o inceleyip rapor yazacak, yazışmalar falan, onu kastetmiştir...

  quote:

  Orijinalden alıntı: Fernando!

  Tüketici haklarındaki görevli eğer kullanıcı hatasına dayalı bir işlem varsa süreç uzayabilir dedi.. Bununla ilgili bilgi verir misiniz?

  _____________________________

 • Yüzbaşı
  401 Mesaj
  19 Şubat 2012 10:40:01
  Teşekkürler bir sorum daha olacak.. Ben tüketici haklarına gitmeden önce mağazayı aradım ve tuş takımının tamir edildiğini öğrendim fakat benim kötü kullanımıma dahil olan bir yer değil burası yani raporda kullanıcı hatasına dahil değil.. Heyet lehime karar verir mi? Galiba servisten onarım raporunu alıp kaymakamlığa götürmem gerekiyor ya da bilir kişi onlardan ister mi raporu? Bana x yeri tamir oldu deyip haklı çıkmak için z yeri yapıldı yazabilirler mi?
  _____________________________

  * 87 Modifiye Kartal * Alçak Amortisör * 5+1 Subwoofer * İmitasyon Altın Zincir * Düşük Bel Diesel 501 * 162 Adet Turkish Undergraund Rap Mp3 * Freebag * Köpek Öldüren Redboys Parfum * Egos Jöle *
 • Yarbay
  10446 Mesaj
  19 Şubat 2012 11:22:57
  Şimdi; malın ayıplı(yani bozuk )çıkması durumunda kanun tüketiciye bazı haklar tanımıştır.
  malın tamirini isteme, bedel iadesi, misli ile değiştirilmesini isteme.
  Siz onarımını talep etöişsiniz ve firma bunu 20 iş gününde yapmalıdır yeni yasa gereği. Eğer yapmazsa diğer seçimlik haklarınızı kullanabilirsiniz.
  Bunda da tüketici hakem heyetine başvurarak bedel iadesi istemeniz sizin için en iyisi olacaktır diye düşünüyorum. Sözleşmeye açık aykırılık söz konusu, bu saatten sonra kullanıcı hatası olup olmadığı önemli değil,zira firma taahüdünü yerine getirmemiş zaten.
  Heyet büyük ihtimal lehinize karar verecektir.
  Ancak dilekçenizde talebinizde mutlaka tamir süresinin geçmiş olduğunu belirtin ve tamire verdiğiniz zamanki tamir teslim evrağının fotokopisini dilekçenize sunun.. Kvk veya diğer tamir servisleri internet sayfalarında da cihazın onarım durumu hakkında bilgi veriyorlar, o sayfanın bir çıktısını alıp dilekçenize ekleyin. Yani sizin derdiniz kullanıcı hatası değil, tamirin kanunun öngördüğü sürede yapılmamaış olması. Bu husus net olduğu için eliniz çok güçlü olacağından bu sürecin olumsuz sonuçlanmasının önüne büyük ölçüde geçebilirsimniz diye düşünüyorum...
  _____________________________

 • Yarbay
  4258 Mesaj
  19 Şubat 2012 12:14:29
  Anladığım kadarıyla sendeki sorun 20 iş günlük servis süresinin geçmesiyle ilgili değil.
  Kullanıcı hatası nedeniyle bir parçanın değişiminde/tamir edilmesinde servis fatura kesip ücret talep eder.
  Senin tamirin ücretsiz yapıldı ise zaten kullanıcı hatası kapsamına alınmamış demektir...

  quote:

  Orijinalden alıntı: Fernando!

  Teşekkürler bir sorum daha olacak.. Ben tüketici haklarına gitmeden önce mağazayı aradım ve tuş takımının tamir edildiğini öğrendim fakat benim kötü kullanımıma dahil olan bir yer değil burası yani raporda kullanıcı hatasına dahil değil.. Heyet lehime karar verir mi? Galiba servisten onarım raporunu alıp kaymakamlığa götürmem gerekiyor ya da bilir kişi onlardan ister mi raporu? Bana x yeri tamir oldu deyip haklı çıkmak için z yeri yapıldı yazabilirler mi?

  _____________________________

 • Teğmen
  141 Mesaj
  19 Şubat 2012 13:24:08
  baya güzel bir haber
  _____________________________

 • Yüzbaşı
  401 Mesaj
  20 Şubat 2012 00:49:16
  quote:

  Orijinalden alıntı: gokmay

  Anladığım kadarıyla sendeki sorun 20 iş günlük servis süresinin geçmesiyle ilgili değil.
  Kullanıcı hatası nedeniyle bir parçanın değişiminde/tamir edilmesinde servis fatura kesip ücret talep eder.
  Senin tamirin ücretsiz yapıldı ise zaten kullanıcı hatası kapsamına alınmamış demektir...

  Alıntıları Göster  20 günü geçti.. Fakat tüketici haklarındaki görevli dedi diye aklımda soru işareti kaldı..

  @sungur 13: Faturayı ve servise verdiğim tarihin bulunduğu evrakı teslim ettim.. Firma bana daha düşük kalitede yeni ürün talep etti fakat davranışları beni memnun etmediğinden telefonumu açmıyorum.. Verdiğiniz cevap için çok teşekkürler umarım lehime sonuçlanır
  _____________________________

  * 87 Modifiye Kartal * Alçak Amortisör * 5+1 Subwoofer * İmitasyon Altın Zincir * Düşük Bel Diesel 501 * 162 Adet Turkish Undergraund Rap Mp3 * Freebag * Köpek Öldüren Redboys Parfum * Egos Jöle *
 • Yarbay
  10446 Mesaj
  20 Şubat 2012 15:42:15
  süreç ile ilgili bizi de haberdar ediniz...
  _____________________________

 • Yüzbaşı
  493 Mesaj
  23 Şubat 2012 12:24:22
  Menteşe sorunlu Lenovo marka laptop bilgisayarımı Vatanbilgisayar servisine teslim ettim=21.01.2012
  Laptop bilgisayarın Lenovo teknik servisine ulaştırıldığı (iddia edilen) tarih=01.02.2012
  Bugün=23.02.2012
  Şimdi bu durumda ürünün garantisi hamgi tarihte başlar?
  Dışarıdan bir müdahale ve iz bulunmayan ürünün menteşe hatasının kullanıcı hatası olduğu iddia edilirse,
  servisin onarım ücreti onayı için beklemesi garantili cihazın tamir sürecini nasıl etkiler?
  _____________________________

 • Çavuş
  60 Mesaj
  23 Şubat 2012 13:27:58
  Benim de bir sorum var ancak durum biraz daha karışık sanırım. 23 Ocak'ta servise verdiğim hp laptop 23 Şubat olmasına rağmen tamir edilmedi, hala yurtdışından parça bekliyorlarmış. Anladığım kadarıyla yeni ürün alma hakkım var ancak benim bütün bilgilerim servise verdiğim bilgisayarda idi. Dosyalarımın çoğunun da yedeği yok. Yeni bilgisayar talebiyle birlikte verdiğim bilgisayardaki bilgilerimi de talep edebiliyor muyum acaba? Aradığım TUKODER numaralarından kimseye ulaşamadım maalesef, buradan bilen birisi cevap verebilir ya da bir yere yönlendirebilirse çok sevinirim. Çok teşekkürler şimdiden.
  _____________________________


  HP Pavilion DV6-6B06ET
  CPU: Intel Core i7-2670QM || RAM: 8GB DDR3-1333MHz || HDD: 1TB 5400RPM || GPU: 2GB AMD Radeon HD 6770M GDDR5
  Display: 15,6" HD LED BrightView || Speaker: Beats Audio || ODD: DVD Super Multi || OS: Windows 7 Home Premium SP1 64-bit
 • Yarbay
  4202 Mesaj
  23 Şubat 2012 13:56:33

  quote:

  Orijinalden alıntı: monte13

  Benim de bir sorum var ancak durum biraz daha karışık sanırım. 23 Ocak'ta servise verdiğim hp laptop 23 Şubat olmasına rağmen tamir edilmedi, hala yurtdışından parça bekliyorlarmış. Anladığım kadarıyla yeni ürün alma hakkım var ancak benim bütün bilgilerim servise verdiğim bilgisayarda idi. Dosyalarımın çoğunun da yedeği yok. Yeni bilgisayar talebiyle birlikte verdiğim bilgisayardaki bilgilerimi de talep edebiliyor muyum acaba? Aradığım TUKODER numaralarından kimseye ulaşamadım maalesef, buradan bilen birisi cevap verebilir ya da bir yere yönlendirebilirse çok sevinirim. Çok teşekkürler şimdiden.

  bilgisayari verirken.bilgilerinizin depolanmasin taleb edebiliyorsunuz.bunu.biliyorum

  yeni bilgisayariniz kargoyla gonderikecek. operatorunuzle konusup yeni bilgisayarin servise kargolanmasini bilgilerinizin yeni bilgisatara aktarildiktan sonra size gelmesini saglayabilirsiniz
  _____________________________

 • Teğmen
  189 Mesaj
  27 Şubat 2012 17:26:54
  Arkadaşlar benim tel 22 iş günü oldu ancak aradığımda bana 18 oldu dedi ve cumartesi dahil değildir dedi.Biz cumartesi pazar çalışmıyoruz dedi.Cumartesi iş gününe dahil olmuyormu?
  _____________________________

 • Yarbay
  4258 Mesaj
  27 Şubat 2012 17:39:57
  Hangi servismiş bu uyanıklar....? Maddenin yeni hali aşağıda, gayet açık ve net....


  MADDE 1 – 14/6/2003 tarihli ve 25138 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (k) bendi eklenmiştir.

  “k) İş Günü: Ulusal, resmî ve dini bayram günleri ile yılbaşı, 1 Mayıs ve pazar günleri dışındaki çalışma günlerini,”

  quote:

  Orijinalden alıntı: quartx

  Arkadaşlar benim tel 22 iş günü oldu ancak aradığımda bana 18 oldu dedi ve cumartesi dahil değildir dedi.Biz cumartesi pazar çalışmıyoruz dedi.Cumartesi iş gününe dahil olmuyormu?

  _____________________________

 • Teğmen
  189 Mesaj
  27 Şubat 2012 17:42:16
  quote:

  Orijinalden alıntı: gokmay

  Hangi servismiş bu uyanıklar....? Maddenin yeni hali aşağıda, gayet açık ve net....


  MADDE 1 – 14/6/2003 tarihli ve 25138 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (k) bendi eklenmiştir.

  “k) İş Günü: Ulusal, resmî ve dini bayram günleri ile yılbaşı, 1 Mayıs ve pazar günleri dışındaki çalışma günlerini,”

  Alıntıları Göster  Androidtelefonları.com diye bi sisteden aldım keşke almaz olaydım ama peşini bırakmıyacağım.
  _____________________________

 • Yarbay
  4258 Mesaj
  27 Şubat 2012 17:59:36
  Paralel ithalat ürünü olabilir, biz tüketici haklarını, ilgili maddeleri falan takmayız demek istemişler anladığım kadarıyla...
  _____________________________

 • Teğmen
  189 Mesaj
  27 Şubat 2012 18:06:15
  quote:

  Orijinalden alıntı: gokmay

  Paralel ithalat ürünü olabilir, biz tüketici haklarını, ilgili maddeleri falan takmayız demek istemişler anladığım kadarıyla...

  gokmay kardeş evet ürün paralel ithalat ben şimdi nereye başvurayım.
  _____________________________

 • Teğmen
  189 Mesaj
  27 Şubat 2012 18:08:26
  1450 lira ürün fiyatı, ilçe hakem heyetine başvurularda fiyat sınırı varmış.
  _____________________________

 • Yarbay
  4258 Mesaj
  27 Şubat 2012 19:48:11
  Umarım sorunun çözülür ama, paralel ithalatta buna benzer her zaman sıkıntılar yaşanıyor. Karşındaki muhatabın şahıs firması veya şahıs şirketi olunca müşteriyi istediği gibi parmağında oynatıyor. Bir çok konuda dile getiriyorum fırsat buldukça, paralel uzak durun diye...

  Limit ne olursa olsun, bağlı bulunduğun TSHH'ne gidip sorununu anlatırsan, mutlaka seni yönlendireceklerdir...  quote:

  Orijinalden alıntı: quartx

  gokmay kardeş evet ürün paralel ithalat ben şimdi nereye başvurayım.  quote:

  Orijinalden alıntı: quartx

  1450 lira ürün fiyatı, ilçe hakem heyetine başvurularda fiyat sınırı varmış.

  _____________________________

 • Er
  1 Mesaj
  01 Mart 2012 12:09:55
  arkadaslar hp marka laptopumu fan arızalı diye antalya yetkılı servisine verdim (servis formunda fan arızalı menteşe kırık yazıyor) 04.02.2012 cumartesi günü. ancak 16.02.2012 tarhinde aradığımda bana klavye arızası oldugunu soyleyip para istemisler 16 subattan önce, tabi antalya subesini aramıslar onlarda bana bilgi vermedi. o gun ben müsteri hizmetlerine laptopun sadece fanın yapılmasını ıstedım garantı kapsamındakı olanları. ama 01.03.2012 oldu hala aradığım zaman sizden ücretin onayı bekleniyor diyor.sizce mahkemeye basvursam sonuç ne olur. tesekkürler...
  _____________________________

 • Çavuş
  53 Mesaj
  01 Mart 2012 13:05:02
  Merhaba arkadaşlar
  Konu başlığı dikkatimi çekti.Bu konuda sizlere yardımcı olmak isterim.Şu an ben bu durumdan madur olduğum için sizleri bilgilendirmek isterim.Yalnız yazdıklarınız bu kadar basit ve kolay değil bunu belirteyim.Ben kendi başımdan geçenleri anlatayım siz ona göre sorularınız yanıtını bulun.Eğer bir sorunuz olursa cevaplayabilirim.

  Ben 11.15.2011 tarihinde telefonumu TELESERVİCE ismindeki garanti firmasına gönderdim.4 gün sonra yani 15.11.2011 tarihinde sitelerinde ''Cihazımın Durumu'' başlığı altında kayıt altına alındı telefonum.Üniversite öğrencisi olduğum için telefona acil ihtiyacım olduğunu belirttiğim e-postaları günde 2-3 kez attım tam 20 gün boyunca.Hiç bir şekilde dönmediler.21'inci iş günü direk Tüketici Haklarına başvurdum.Tüketici hakları 35 gün sonra bana kararını bildiren belgeyi PTT ile gönderdi ve ne tesadüftür ki posta gelmeden 1 gün önce telefonum yapılmış olarak gelmişti.Telefonumu almadım ve 0 cihazımın gelmesi için bana gönderilen belgede yazan ''15 gün içersinde alınan karara tarafların itiraz hakkı vardır'' ibaresinin verdiği 15 günün dolmasını bekledim.Günler su gibi akıp geçti ve karara itiraz için verilen süre doldu.

  Şu an karara itiraz etme süresinin bitmesinin üzerinden tam 1 ay geçmiş durumda ve ne arayan var ne soran var.Geçtiğimiz pazartesi günü son kez telefonumu aldığım yere gittim ve cihazımın gelip gelmediğini sordum.Bana olumsuz cevap verince bende icra müdürlüğüne gideceğimi söyleyince TELESERVİCE Genel Müdürlüğünü aradılar ve bir belge faxladılar hemen.Belgeyi imzalamamız halinde cihazın 3 gün içerisinde gönderileceğini söylediler.Belge içeriğinden aklımda kalanlar ;

  '' .... Marka ürünü Teleservice'den aldım ve bütün haklarımdan vazgeçtim.Cihazımdan memnunum ve bütün davamdan çekiliyorum... ''

  Bu yazıyı görünce deliye döndüm ve Nasrettin Hoca misali ''Sol elime cihazı koy,bende sağ elimle belgeyi imzalayayım'' dedim.Doğru ilçemizde bulunan İcra Müdürlüğüne başvurdum.Bugün yani 01.03.2012 Perşembe günü icra günü olduğunu söyledi.Şu an ne olduğu hakkında hiçbir bilgim yok.Gelişmelerden sizleri haberdar edeceğim.


  Cihazlarını Teleservice'ye kaptıranlara yardımcı olmak ve bu konuda bilgi sahibi olanlara destek olmak için Facebook'ta sayfa açtım.Beğenerek destek ve olanlardan haberdar olabilirsiniz.

  Teleservice Madurları
  _____________________________

  Telefon mu alacaksın incelemeden alma !
  http://www.facebook.com/TeleserviceMadurlari
 • Yüzbaşı
  618 Mesaj
  01 Mart 2012 16:17:16
  "a) Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması"

  Yukarıdaki yazıda kafama takılan bir şey var. Diyelim ki aynı yıl içinde 4 defa farklı farklı arıza verdi. Bu, değişim veya iade için yeterli değil mi? 'bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması' diyor. Yani şunu mu demek istiyor, dört defa arıza vermesi yetmiyor. Bu yoruma açık bir madde. Fikri olan var mı?
  _____________________________

 • Yarbay
  4258 Mesaj
  01 Mart 2012 16:46:13
  Evet maddenin sonundaki o ifade tüketiciyi zor durumda bırakacak cinsten...
  _____________________________

 • Çavuş
  53 Mesaj
  01 Mart 2012 16:59:20

  Yapılan tüm işlemler sonucu icra biraz süre istedi galiba pazartesi gününe kadar halledecekler.Eğer olumsuz bir şey olursa tazminat davası açacağım.Teleservice Türkiye Cumhuriyeti Yasası'nın açıklarını kullanarak resmen telefonuma el koydu ve tüketici haklarının kararını önemsemiyor !..
  _____________________________

  Telefon mu alacaksın incelemeden alma !
  http://www.facebook.com/TeleserviceMadurlari
 • Yarbay
  3214 Mesaj
  05 Mart 2012 16:03:58
  teleserviciye telefon verdim ama 20 gün dolmak üzere hala yedek parça beklemekte diyor.
  benim sıkıntım şu. telefonu vodafone 2 yıl taahhütü ile aldım. yani 55 tl ayda ödüyorum bu yüzden ayda 1 tl ödeme yapıyorum. yani fiyatı 24 tl ye geliyor.
  simdi 20 gün dolunca hakem heyetine gideceğim. 24 tl iade kararı çıksa bir işime yaramaz. çünkü taahhüt karsılığı telefona ödediğim meblağ 1200 tl. ne yapmalıyım.
  _____________________________

  Resimli Hali

  [link=http://forum.donanimhaber.com/m_40697741
 • Yarbay
  3214 Mesaj
  06 Mart 2012 13:16:42
  müşteri hizmetlerini aradım tam 53 dakika beklettiler. 20 dakikası 1. sırada geçti. ama ulaşamadım. rezalet.
  _____________________________

  Resimli Hali

  [link=http://forum.donanimhaber.com/m_40697741
 • Yarbay
  15607 Mesaj
  28 Mart 2012 03:01:01
  birde işin şu yönü var

  yasaya göre 10işgünü içerisinde cihaz yapılamazsa , 11.işgününde heyete gidip ,bana muadil cihaz sağlamadılar diye, dava açabilir miyiz . Birde bu yönüne bakalım olayın.
  Zira yasada zorunludur diyor
  _____________________________

 • Yarbay
  3214 Mesaj
  28 Mart 2012 09:01:54
  40 gündür cihazım teleservicede. 20 günü filan takan bir kurum değil. yabancı bir sirket.
  10 iş gününde yapılmazsa ikame telefon da istedim. sınırlı sayıda ikame cihaz var deyip salladılar.
  Teleservice için sadece hakem heyetine gitmek yetmez bence. binlerce mağdur var. bu firmanın Türkiye'de yetkili servis olarak faaliyetlerinin yasaklanması için girişim yapılmalı.
  _____________________________

  Resimli Hali

  [link=http://forum.donanimhaber.com/m_40697741
 • Er
  3 Mesaj
  28 Mart 2012 09:20:34
  bir sorum olacak...
  telefonumu kasa değişimi sebebiyle kvk ya verdim.bugün c.tesi günlerinide sayarsak 19. gün olacak.
  kullanıcı hatalı olduğunu söylüyorlar evet doğru biliyorum.
  istediğim renk serviste yokmuş 1 hafta beklersiniz dediler kabul ettim ancak hala ürünün servise üretici firmadan gelmediğini söylüyorlar.
  20. iş gününü doldurduktan sonra ne yapmam gerekiyor?
  daha doğrusu yeni cihaz talebi istesem ne gibi bi işlem gerekir?
  şimdiden tşkkrler...
  _____________________________

 • Yarbay
  3214 Mesaj
  28 Mart 2012 10:26:19
  quote:

  Orijinalden alıntı: onurcx

  bir sorum olacak...
  telefonumu kasa değişimi sebebiyle kvk ya verdim.bugün c.tesi günlerinide sayarsak 19. gün olacak.
  kullanıcı hatalı olduğunu söylüyorlar evet doğru biliyorum.
  istediğim renk serviste yokmuş 1 hafta beklersiniz dediler kabul ettim ancak hala ürünün servise üretici firmadan gelmediğini söylüyorlar.
  20. iş gününü doldurduktan sonra ne yapmam gerekiyor?
  daha doğrusu yeni cihaz talebi istesem ne gibi bi işlem gerekir?
  şimdiden tşkkrler...

  Sizden kaynaklı hata, ücret bildirirler kabul ederseniz rakamı tamir yapılır yapılmazsa iade edilir.
  _____________________________

  Resimli Hali

  [link=http://forum.donanimhaber.com/m_40697741
 • Yarbay
  4258 Mesaj
  28 Mart 2012 10:32:11
  serviste bekleme süresi içinde muadil telefon vermeleri gerekiyor ama çoğu zaman ellerinde telefon olmuyor, olanlar ise sadece alo demeye yarayacak cinsten basit telefonlar.

  telefon vereceklerine servis hizmetini hızlı yapsınlar....çok sıkıntıda olmadıktan sonra onlardan telefon talep etmeye gerek yok bence, sonra kör ölür badem gözlü olur....
  _____________________________

 • Er
  3 Mesaj
  28 Mart 2012 10:59:52
  ucreti zaten biliyorum.harici bi ucret mi isterler diyorsunuz?
  _____________________________

 • Yarbay
  15607 Mesaj
  28 Mart 2012 16:42:30
  quote:

  Orijinalden alıntı: gokmay

  serviste bekleme süresi içinde muadil telefon vermeleri gerekiyor ama çoğu zaman ellerinde telefon olmuyor, olanlar ise sadece alo demeye yarayacak cinsten basit telefonlar.

  telefon vereceklerine servis hizmetini hızlı yapsınlar....çok sıkıntıda olmadıktan sonra onlardan telefon talep etmeye gerek yok bence, sonra kör ölür badem gözlü olur....

  hocam ben 11.iş gününde heyete gideceğim ,bakalım birde bu yönüne bakalım olayın.Zira forumda hiçkimse böyle bir yaklaşımda bulunmadı.
  _____________________________

 • Yarbay
  4258 Mesaj
  28 Mart 2012 16:48:53
  TSHH bu konuda aracılık edermi bilmiyorum....

  quote:

  Orijinalden alıntı: Hirotaro

  hocam ben 11.iş gününde heyete gideceğim ,bakalım birde bu yönüne bakalım olayın.Zira forumda hiçkimse böyle bir yaklaşımda bulunmadı.

  _____________________________

 • Yarbay
  15607 Mesaj
  28 Mart 2012 16:50:31
  quote:

  Orijinalden alıntı: gokmay

  TSHH bu konuda aracılık edermi bilmiyorum....

  Alıntıları Göster  denemiş böylece öğrenmiş oluruz ,hocam .
  _____________________________

 • Yarbay
  4258 Mesaj
 • Çavuş
  53 Mesaj
  29 Mart 2012 22:35:48
  Konuyu okursanız baya faydalı bilgiler edinebileceğinize inanıyorum.Konuya gitmek için tıkla
  _____________________________

  Telefon mu alacaksın incelemeden alma !
  http://www.facebook.com/TeleserviceMadurlari
 • Yüzbaşı
  922 Mesaj
  03 Nisan 2012 12:02:37
  arkadaşlar öncelikle selam bir şey danışmak istiyorum, vatan bilgiayardan bir cihaz aldım cihazda bir sorun baş gösterdi vede ordan aldığım için cihazı vatan bilgisayara götürdüm onlarda servise ollayacaklarını belirterek bana bir belge verdiler, vede 20 iş günü içinde hal ve vaziyet giderilmese yasal hakınız olan değişim yada ücret iadesini isteyebilirsiniz dediler. ben cihazı mart ayının 10. günü vatan bilgisayara teslim etmistim , pazar günlerini bu süreden çıkınca bugün itibariyle 21 gün etmiş oluyor vatan bilgisayara gidince , bana şöyle birşey dediler bu yasal süre biz cihazı aldığımız süre değil onu biz servise iletiğimiz süre olarak hesaplayacaksınız dediler şimdi bu süre , ben cihazı vatana teslim etiğimdemi, onların servise ulaştırıp teslim etiği günmü(ki ordaki arkadaşa cihazımı hangi gün teslim etmişsiniz diye soruyorum kesin bişe söyleyemiyorlar, şu gün yada bu gün teslim edilmiş diye). bu konuda yardımcı olursanız sevinirim.
  saygılar sunarım selametle kalın
  _____________________________

  Steam:soultaker72
  Orgin:tiker_TR  Ana Sistem Intel i7 2600k 3400@4800 Mhz (1.28v) with NOCTUA NH-D14 | Ana Kart| Asus Maxımus IV Gene-Z/Gen3| 4*4 Gb Gskill Sniper Cl9 1600 Mhz DDR3 | Sapphire 1 Gb HD6850 | Corsair Force 3 GT 120 Gb SSD +|High Power 750Watt | Haf 912|Scythe Kaze Master Pro 5.25| SteelSeries 7H USB|LOGITECH - G9x GAMING LAZER MOUSE
 • Yüzbaşı
  493 Mesaj
  03 Nisan 2012 17:11:40
  quote:

  ...Tüketici onarım hakkını kullanmışsa, garanti süresi içerisinde sık arızalanması nedeniyle maldan yararlanamamanın süreklilik arz etmesi veya tamiri için gereken azami sürenin aşılması veya tamirinin mümkün bulunmadığının anlaşılması hallerinde, 4 üncü maddede yer alan diğer seçimlik haklarını kullanabilir. Satıcı bu talebi reddedemez. Tüketicinin bu talebinin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, bayi, acente, imalatçı-üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur....
  _____________________________

 • Yarbay
  15607 Mesaj
  04 Nisan 2012 04:34:36
  quote:

  Orijinalden alıntı: gacvokem

  arkadaşlar öncelikle selam bir şey danışmak istiyorum, vatan bilgiayardan bir cihaz aldım cihazda bir sorun baş gösterdi vede ordan aldığım için cihazı vatan bilgisayara götürdüm onlarda servise ollayacaklarını belirterek bana bir belge verdiler, vede 20 iş günü içinde hal ve vaziyet giderilmese yasal hakınız olan değişim yada ücret iadesini isteyebilirsiniz dediler. ben cihazı mart ayının 10. günü vatan bilgisayara teslim etmistim , pazar günlerini bu süreden çıkınca bugün itibariyle 21 gün etmiş oluyor vatan bilgisayara gidince , bana şöyle birşey dediler bu yasal süre biz cihazı aldığımız süre değil onu biz servise iletiğimiz süre olarak hesaplayacaksınız dediler şimdi bu süre , ben cihazı vatana teslim etiğimdemi, onların servise ulaştırıp teslim etiği günmü(ki ordaki arkadaşa cihazımı hangi gün teslim etmişsiniz diye soruyorum kesin bişe söyleyemiyorlar, şu gün yada bu gün teslim edilmiş diye). bu konuda yardımcı olursanız sevinirim.
  saygılar sunarım selametle kalın

  Vatanbilgisayara teslim ettiğinden itibaren başlar 20iş günü olan Yasal süre . Senin yapacağın şey yarın(bugün) sana verdikleri belge ile TSHH ye gitmek ve para iadesini istiyorum demek.
  _____________________________

 • Teğmen
  149 Mesaj
  25 Nisan 2012 17:18:52
  Merhabalar bu 20 iş günü olan tamir süresi 24.mayıs.2011 tarihinden itibaren alınan ürünler için geçerliymiş.Bugün konuştuğum hakem heyetinde görevli olan kişi öyle söyledi.Ben laptopumu nisan 2010 da almıştım, benim 30 iş günü beklemem gerekiyormuş.
  _____________________________

 • Yüzbaşı
  401 Mesaj
  25 Nisan 2012 17:34:50
  quote:

  Orijinalden alıntı: aldncl

  Merhabalar bu 20 iş günü olan tamir süresi 24.mayıs.2011 tarihinden itibaren alınan ürünler için geçerliymiş.Bugün konuştuğum hakem heyetinde görevli olan kişi öyle söyledi.Ben laptopumu nisan 2010 da almıştım, benim 30 iş günü beklemem gerekiyormuş.

  Alakası sen rahat ol öyle bir şey yok.. 3 hafta geçsin yeter..
  _____________________________

  * 87 Modifiye Kartal * Alçak Amortisör * 5+1 Subwoofer * İmitasyon Altın Zincir * Düşük Bel Diesel 501 * 162 Adet Turkish Undergraund Rap Mp3 * Freebag * Köpek Öldüren Redboys Parfum * Egos Jöle *
 • Teğmen
  149 Mesaj
  25 Nisan 2012 17:52:16
  quote:

  Orijinalden alıntı: Fernando!

  Alıntıları Göster

  Alakası sen rahat ol öyle bir şey yok.. 3 hafta geçsin yeter..

  Evet bana da saçma geldi.Şimdi bir kaç hakem heyetini daha aradım ama mesai saati bittiği için cevap veremiyorlar.Yarın 3-5 yerle daha görüşür durumu buradan bildiririm.
  _____________________________

 • Yüzbaşı
  401 Mesaj
  25 Nisan 2012 22:38:49
  quote:

  Orijinalden alıntı: aldncl

  Alıntıları Göster

  Evet bana da saçma geldi.Şimdi bir kaç hakem heyetini daha aradım ama mesai saati bittiği için cevap veremiyorlar.Yarın 3-5 yerle daha görüşür durumu buradan bildiririm.

  Hocam bende 2010'da aldım ürünü gittim kuruşu kuruşuna geri aldım sen sor cevap vereyim İnsanları boş yere kandırmasınlar...
  _____________________________

  * 87 Modifiye Kartal * Alçak Amortisör * 5+1 Subwoofer * İmitasyon Altın Zincir * Düşük Bel Diesel 501 * 162 Adet Turkish Undergraund Rap Mp3 * Freebag * Köpek Öldüren Redboys Parfum * Egos Jöle *
 • Teğmen
  149 Mesaj
  26 Nisan 2012 10:06:35
  quote:

  Orijinalden alıntı: Fernando!

  Alıntıları Göster

  Hocam bende 2010'da aldım ürünü gittim kuruşu kuruşuna geri aldım sen sor cevap vereyim İnsanları boş yere kandırmasınlar...

  Bu gün bir kaç hakem heyetiyle daha görüştüm, hepsi 30 gün beklemem gerektiğini söyledi.Tükoder i aradım onlarsa 20 gün olduğunu söyledi.Herkes farkı şeyler söylüyor.Acaba bu konu hakkında bilgilendirebilir misiniz, siz başınızdan geçen olayı anlatıp bir yol gösterirseniz çok güzel olur.Şimdiden teşekkürler.
  _____________________________

 • Yüzbaşı
  401 Mesaj
  26 Nisan 2012 16:00:05
  quote:

  Orijinalden alıntı: aldncl

  Alıntıları Göster

  Bu gün bir kaç hakem heyetiyle daha görüştüm, hepsi 30 gün beklemem gerektiğini söyledi.Tükoder i aradım onlarsa 20 gün olduğunu söyledi.Herkes farkı şeyler söylüyor.Acaba bu konu hakkında bilgilendirebilir misiniz, siz başınızdan geçen olayı anlatıp bir yol gösterirseniz çok güzel olur.Şimdiden teşekkürler.

  Hocam ben bi ürün almıştım 27 ocak 2010'da her neyse ürün bana çok sorun çıkarıyordu tuşları felan duyarsızlaştı bende garantinin bitmesine 29 gün kala gönderdim.. 21. iş gününde beni aradılar ben yeni ürün talep ettim istemedim beni kandırmaya çalıştılar 21 değil 19.gün diye yemedim.. Vermeye çalıştıkları ürünler de 40 liralık şeyler ben paramı istedim fazla yanaşmadılar gittim kaymakamlığa yazdım dilekçeyi.. Sonra mağaza kabul etti gel paranı verelim dediler babam gitti aldı, hiç muhattap olmadım ertesi hafta tekrar aradılar beni dilekçeyi geri çekin diye beni haklı bulmuşlar ihtimalle.. Çektim sonra dilekçeyi..

  Kısaca Cumartesi dahil haftada 6 gün iş günü eğer 20 günü aşarsa yani 3 hafta 2 gün geçerse istediğini yapabilirsin.. Sakın geri adım atma..
  _____________________________

  * 87 Modifiye Kartal * Alçak Amortisör * 5+1 Subwoofer * İmitasyon Altın Zincir * Düşük Bel Diesel 501 * 162 Adet Turkish Undergraund Rap Mp3 * Freebag * Köpek Öldüren Redboys Parfum * Egos Jöle *
Sayfa: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   sonraki >     >>
Tüm Forumlar >> Mobil Cihazlar >> Cep Telefonu ve Aksesuarları >> Diğer Markalar, Aksesuarlar ve Konular >> GARANTİDE TAMİR SÜRESİ 20 İŞGÜNÜNE İNMİŞTİR !!! HAYIRLI UĞURLU OLSUN..
Sayfaya Git:
Sayfa: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sonraki >>>
Facebook Sayfamız
Foruma Git
Bölümde Ara
Reklamlar