DonanımHaber'de AraYENİ GELİŞMİŞ ARAMA
ForumBu Bölümde Ara
>> Msn'de Çok Güzel Şekilli Harfler <<
70
Cevap
0
Favori
83.625
Tıklama
Sayfaya Git:
Sayfa: 1 2 sonraki >>>
Giriş
Mesaj
  • Yarbay
   4544 Mesaj
   12 Ağustos 2008 13:33:22
   ẶẪẫẮắẰằẳN 60;ẵĪäÅÄÀÁÂåãâÆàæĄąάαâáà
   ÂâÃãΆÆæ ЪЂВβß฿ļЗв Ç¢çςŒœτ© ĎđďÐð ĘęëêÊÈÉ€Ëéè€ξ∑ΣẾỀ̓ ; 4;ỄéèєЄe Эзэ ₣ƒ ĠĜðģĢÐ ΉŀļĦĥĤħђн ÏĮįΊ¡ïîÍíÌìÎîīýĭΐĬ Ĵĵ ЌКĶķĸк £ĿŁĻĽĹĺļ
   Ľľŀł₤ℓ мМ ИийñÑЙŊŋήηň Ň ΦθóòÓÒÔôÖöÕõΌØøỢợỌọ&a mp;# 7899;ờσƠơо þÞρ Я®ŖŘяѓŗ §šŠ§ÞþŚśŜŝ †Ŧŧ
   ŤŢţťтτ ЏŲųΰÚúÙùÛûÜüµυЏƯự ữửừưц ẀẁẂẃẄẅώШj 5;Ŵ
   ŵωшщ Х× ¥ỲỳỴỵỶỷУЧ 118;чЎ¥ÿΎÝŸ¥Ύÿý ŹŻżŽŹźž ¹²³™«»•˚°º±‡¿"¥"»†«"†"»¥«»Ψ«∙Ψ∙»& amp; #1046;«∙Ж∙
   Ж¯˜∙¨‚…Λ∆∂Ω№∞ ψΨφ"Ξ-Θ" ﺸﺴ ¤Ώж؟ֽـ∙·˙َ ; ;ֿ׃؛∙

   ¡¢£¤¥¦§©ª«¬­®¯°±²³´µ¶·¸¹º» ÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞß àáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øù úûüýþÿĀāĂ㥹Ć&a mp;# 263;ĈĉĊċČčĎ ďĐđĒēĔĕĖėĘ ęĚěĜĝÐðĠġĢ ģĤĥĦħĨĩĪīĬ ĭĮįÝýIJijĴĵĶ ķ 2;ĹĺĻļ ĽľĿŀŁłŃńŅņ ŇňʼnŊŋŌōŎŏŐ ő ŒœŔŕŖŗŘřŚśŜ" 9;ÞþŠšŢţŤťŦŧŨ ũŪūŬŭŮůŰűŲ ųŴŵŶŷŸŹźŻ żŽžſƒǺǻǼǽǾǿ ; ;ˆˇˉ˘˙˚˛˜˝;΄ 01;Ά·Έ ΉΊΌΎΏΐΑΒΓΔ ΕΖΗΘΙΚΛΜ ΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧ ΨΩΪΫάέήίΰ αβγδεζηθικ λμνξοπρςστ υφχψ ωϊϋόύώЁЂЃ 028;ЅІЇЈЉЊЋЌ ЎЏ АБВГДЕЖЗ 48;ЙКЛМНОПР СТУФХЦЧШ 65;ЪЫЬЭЮЯа бвгдежзи 81;клмнопрс& amp; #1090;уфхцч шщъыьэюя 05;ђѓєѕіїјљ& amp; #1114;ћќўџҐ ґẀẁẂẃẄẅỲO 23;–‘— ’―‚‗‛“”„†‡•…‰′″‹›‼‾ ; ;⁄ⁿ₣₤₧ €℅ℓ№™Ω℮⅛⅜⅝&a mp;# 8542; ↨∂∆∏∑−∕∙W 30;∞∫≈≠≤≥ ⌂⌐⌠⌡

   Λ ∆ ∂ Ǻ ǻ Ǽ ǽ Δ А λ Д д Δ Λ а α ά Ά Α Ā ā Ă ă Ą ą Ặ Ẫ ẫ Ắ ắ Ằ ằ ẳ Ẵ ẵ Ä ª ä Å Ä À Á  å ã â Æ à æ A a ά a â á à  â Ã ã Ά Æ æ В в Б β Ђ Ъ Ы Ь ъ ы ь Ъ Ђ Β В ß ß ฿ lЗ в € Ç ¢ ç ς с С Œ œ © כ ċ Ć ć ς Ĉ ĉ Ċ ċ Č č Ď ď Đ đ D d d Ð ð Σ З Ē ē Ĕ ĕ Ė ė Ę ę Ě ě Ә ә Э з е Ё Έ Ε E e ë ê ξ Ê È É € Ë é è פ Є € ξ ∑ ∑ Ế Е Ề Ể Ễ é è έ є Є e ع Э є з э ε э ё F ₣ ₣ ƒ ſ f ƒ G G g g G G Ĝ ĝ Ð ð Ġ ġ Ģ ģ Н Ĥ ĥ Ħ ħ Ή ŀl Η H h H h Ή ћ ђ ђ Ћ Ң н ң н Њ њ І Ї ϊ Ϊ ί ι Ï ї Ί Ι I I Ί ¡ ϊ ï î Í í Ì ì Î î I I I ΐ I Ĩ ĩ Ī ī Ĭ ĭ Į į Ý I IJ ij Ĵ ĵ ј Ј J j Ќ К Κ K k ќ ĸ к Қ қ к Ҝ ҝ Ќ Ќ К Ķ ķ ĸ κ £ Ŀ L L L L c l L l ŀ l £ l Ĺ ĺ Ļ ļ Ľ ľ Ŀ ŀ Ł ł ₤ ζ м м М М Μ И Π п מ П π ⁿ Ν И и й η ñ ח Ñ Й Ŋ ŋ ή ή η n и й N Ń ń Ņ ņ Ň ň ʼn Ŋ ŋ Ю ю О ם ט ο Ό Ο о ό Θ Ф Φ Ǿ ǿ ф ф σ ό θ θ Θ θ ó ò Ó Ò Ô ô Ö ö Õ õ Ό Ø ø Ợ ợ Ọ ọ ớ ờ O o о Ở Ờ Ớ Ổ ổ Ở Ợ Ō ō Ŏ ŏ Ő ő Р Ρ þ Þ р ρ ρ q q Œ œ Ѓ Г Ґ ґ Γ Я Я ® R R я r г Ŕ ŕ Ŗ ŗ Ř ř я ѓ ى Ѕ § š Š § S ѕ s S s S s Ś ś Ŝ ŝ Þ þ Š š † T T t T T τ t ΐ t т т t Τ Т Ţ ţ Ť ť Ŧ ŧ Џ U Ụ Ủ Ứ Ừ Ử Ữ Ự u ΰ Ú ú Ù ù Û û Ü ü µ υ Џ Џ U ự ữ ử ừ u ц Ũ ũ Ū ū Ŭ ŭ Ů ů Ű ű Ų ų ΰ υ ϋ ύ ϋ ύ џ μ Ц ц ν ٧ √ Ш Щ Ẁ ẁ Ẃ ẃ Ẅ ẅ ω ώ ώ ш щ Ẁ ẁ Ẃ ẃ Ẅ ẅ Ш Щ W w ω ώ ω ш щ Ŵ ŵ Х Χ Х χ х × Ҳ ҳ У ¥ ¥ Ч ч ¥ Ỳ ỳ Ỵ Ў ў ỵ у Ỷ ỷ У Ч ў ч Ў ¥ ÿ Ύ Ý Ÿ ¥ Ύ ÿ ý Ϋ Ύ γ Ŷ ŷ Υ Ÿ Ỳ ỳ Ҹ ҹ ע ץ Ź ź Ż ż Ž ž Z Z z Ž Z z ž Ζ

   ¹ ² ³ ™ « » • ° ° º ± ‡ ¿ " " » † « " † " » « » Ψ ψ Ψ Ψ Ψ φ ψ « · · » « · · ¯ ˜ · ¨ ‚ …ˆ ˇ ˉ ˘ ˙ ˚ ˛ ˜ ˝ ; ΄ ΅ · δ б– — ― ‗ ₪ Ω Ώ Ω Ω № 8 " Ξ Ξ –" ﺸ ﺴ ¤ Ώ ؟ ֽ ـ · · ˙ َ ֿ ׃ ؛ · Җ җ ж ж Ж Ж Ж Ж Л л Љ љ № ™ ⅛ ⅜ ⅝ ⅞ ∞ ∫ ≈ ≠ □ ● ◦ fl ₧ ‼ ? ל װ ױ ײ ׳
   ت ث ج خ ئ ؤ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن ه و ى ي � ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ پ چ ژ ک ₫ ₧ ◊                     0 ! " # $ % & ( ) * + , - . /  0 1fi fl שׁ שׂ שּׁ שּׂ אַ אָ לּ כּ ךּ יּ טּ זּ וּ הּ דּ גּ בּ אּ נּ סּ ףּ פּ צּ קּ רּ שּ תּ וֹ בֿ כֿ פֿ ﭏ ﭙ ﭘ ﭗ ﭖ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﮎ ﮏ ﮋ ﮊ ﮕ ﮔ ﮓ ﮒ ﮑ ﮐ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﴾ ﴿ ﷲﺀ ﺁ ﺂ ﺃ ﺄ ﺅ ﺆ ﺇ ﺈ ﺉ ﺊ ﺋ A ﺍ ﺎ ﺏ ﺐ ﺑ ﺒ ﺓ ﺔ ﺕ ﺖ ﺗ ﺘ ﺙ ﺚ ﺛ ﺛ ﺜ ﺝ ﺞ ﺟ ﺠ ﺡ ﺢ ﺣ ﺤ ﺥ ﺦ ﺧ ﺨ ﺩ ﺪ ﺫ ﺬ ﺭ ﺮﺯ ﺰ ﺱ ﺲ ﺳ ﺴ ﺵ ﺶ ﺷ ﺷ ﺸ ﺹ ﺺ ﺻ ﺼ ﺾ ﺽ ﺿ ﻀ ﻁ ﻂ ﻃ ﻄ ﻅ ﻆ ﻇ ﻈ ﻉ ﻊ ﻋ ﻌﻎ ﻏ ﻐ ﻑ ﻒ ﻓ ﻔ ﻕﻖ ﻗ ﻘ ﻙ ﻚ ﻛ ﻜ ﻝ ﻞ ﻟ ﻠ ﻡ ﻢ ﻤﻥ ﻦ ﻧ ﻨ ﻩ ﻪ ﻫ ﻬ ﻭ ﻮ ﻯ ﻰ ﻱ ﻲ ﻳ ﻴ ﻵ ﻶ ﻷ ﻸ ﻹ ﻺ ﻻ ﻼก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ะ ั า ำ ภ มย ร ฤ ล ฦ ว ศ ﻍษ ส ห ฬ อ ฮ ะ ั ำ า ิ ี ึ ื ุ ู ฺ เ แ โ ใ ไ ๅ ๆ ็ ่ ้ ๊ ๋ ์ ํ ๎ ๏ ๐ ๒ ๑ ๒ ๓๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๚ ๛ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ ۰ پ چ ڤ ژ ک گ ی ٧ ٦ ٥ ٤

   Güle güle kullanın


   _____________________________

  • Süresiz olarak uzaklaştırıldı.
   12 Ağustos 2008 16:02:28
   Tşkler . msn nickimi burdan yazdım


   _____________________________

  • Yarbay
   4544 Mesaj
   12 Ağustos 2008 19:14:02

   quote:

   Orjinalden alıntı: .MstF.

   Tşkler . msn nickimi burdan yazdım

   Aynen bende adımı bu harflerden yazdım


   _____________________________

  • Yarbay
   15274 Mesaj
   13 Ağustos 2008 09:00:14
   teşekkürler


   _____________________________

  • Yüzbaşı
   296 Mesaj
  • Binbaşı
   1448 Mesaj
   13 Ağustos 2008 11:48:16
   Sağolasın


   _____________________________

  • Yüzbaşı
   367 Mesaj
   13 Ağustos 2008 17:19:57
   Teşekkürler çok işime yaradı


   _____________________________

  • Yarbay
   3841 Mesaj
   13 Ağustos 2008 19:29:53
   Teşekkürler.


   _____________________________

  • Yarbay
   2061 Mesaj
   13 Ağustos 2008 20:33:23
   Aldım hepsini metin belgesine,lazım olur belki


   _____________________________

  • Yüzbaşı
   347 Mesaj
   15 Ağustos 2008 02:12:33
   başlat>programlar>donatılar>sistem araçları karekter eşlem


   Bi teşekkür edersiniz artık


   _____________________________

   Katılım zamanı: 5 Haziran 2007
  • Süresiz olarak uzaklaştırıldı.
   16 Ağustos 2008 06:40:48

   quote:

   Orjinalden alıntı: Bana Izin Yokmu

   başlat>programlar>donatılar>sistem araçları karekter eşlem


   Bi teşekkür edersiniz artık


   Thanks dude


   _____________________________

   Ѿ HTC TYTN II | IPOD TOUCH 16 GB | SONY PSP
   Ѿ SAMSUNG LE-32S81B HD LCD TV 32"
   Ѿ XBOX 360 ELITE NTSC U | XBOX LIVE ID: KEOPS TR
   Ѿ PLAYSTATION 3 60 GB PAL | SONY PSN ID: Utkan
   Ѿ TOSHIBA SATELLITE A305

  • Süresiz olarak uzaklaştırıldı.
   16 Ağustos 2008 07:01:49
   Sağolun paylaşımınız için ama forumda zaten bu nickler için açılan konu(lar) mevcut..


   _____________________________


   Bmw 5.28i
   ∫ ﻉﻡﺎﻪาﻪﺋﻁﻪ ∫
  • Yarbay
   4856 Mesaj
   16 Ağustos 2008 08:40:30
   Teşekkürler işime yaradı


   _____________________________

   Sarıyla Kırmızıyla Alnımızın AKIYLA!


   GrandeTerim
  • Yüzbaşı
   347 Mesaj
   16 Ağustos 2008 19:03:11

   quote:

   Orjinalden alıntı: Keops|Egypt   Alıntıları Göster   Thanks dude
   _____________________________

   Katılım zamanı: 5 Haziran 2007
  • Yarbay
   2061 Mesaj
   16 Ağustos 2008 19:39:43

   quote:

   Orjinalden alıntı: Bana Izin Yokmu

   başlat>programlar>donatılar>sistem araçları karekter eşlem


   Bi teşekkür edersiniz artık

   Daha kısası başlat>çalıştır>charmap


   _____________________________

  • Binbaşı
   1304 Mesaj
   16 Ağustos 2008 20:31:46
   saol


   _____________________________   Geciken adalet adalet değildir
  • Yarbay
   19870 Mesaj
   16 Ağustos 2008 22:22:43
   Teşekkürler.


   _____________________________

  • Er
   8 Mesaj
   17 Ağustos 2008 12:33:15
   bu zaten var ama yınede emege saygı yanı karakter eşlemde var hatta daha fazlalarr


   _____________________________

   GErcEK CesAreT ŞAhiT İsTEMEz...!!
  • Yarbay
   2957 Mesaj
   17 Ağustos 2008 16:59:36
   sağol işe yaradı


   _____________________________

  • Teğmen
   203 Mesaj
   18 Ağustos 2008 20:41:24
   teşekkürler


   _____________________________

  • Çavuş
   56 Mesaj
   19 Ağustos 2008 02:17:44
   Arkadaşlar ben bu harfleri neden nickime kopyalayamıyorum?


   _____________________________

   besyo
  • Süresiz olarak uzaklaştırıldı.
   19 Ağustos 2008 02:35:28
   bende bi nick yazdım seçtiklerimle.Teşekkürler


   _____________________________


   Eski nickim: serkanbardak18...
  • Süresiz olarak uzaklaştırıldı.
   19 Ağustos 2008 09:55:14
   Sağol Surround , bunları başlat - çalıştır , cmd'den de bulabiliyoruz yanlış hatırlamıyorsam


   _____________________________

  • Yüzbaşı
   338 Mesaj
   19 Ağustos 2008 14:09:21
   paylaşım için teşekkürler..


   _____________________________

  • Süresiz olarak uzaklaştırıldı.
   19 Ağustos 2008 14:26:54

   quote:

   Orjinalden alıntı: OraLeTH_   Alıntıları Göster


   Daha kısası başlat>çalıştır>charmap
   _____________________________

  • Binbaşı
   1354 Mesaj
   20 Ağustos 2008 20:49:56
   normal yazıyı yazdığında böyle karakterlere çeviren bi program da vardı...


   _____________________________

   2015 BMW 320iED 40.Year Edition- iPhone 7 32GB Black - Macbook Pro 15/Retina/ME293TU - iPad Retina WiFi + 3G 32gb
  • Süresiz olarak uzaklaştırıldı.
   21 Ağustos 2008 17:38:59
   eyv


   _____________________________

  • Yüzbaşı
   272 Mesaj
   21 Ağustos 2008 20:05:38
   teşekkürler


   _____________________________

  • Binbaşı
   1566 Mesaj
   22 Ağustos 2008 02:58:22
   sağol


   _____________________________


  • Yüzbaşı
   357 Mesaj
   22 Ağustos 2008 12:57:12
   Sağolasın


   _____________________________

  • Teğmen
   146 Mesaj
   22 Ağustos 2008 14:32:07
   çok sağol bu daha çok yardımcı oldu bana
   quote:

   Orjinalden alıntı: Bana Izin Yokmu

   başlat>programlar>donatılar>sistem araçları karekter eşlem


   Bi teşekkür edersiniz artık
   _____________________________


   Bir nasihat: Kendine dikkat et. Bir rica: Sakın değisme!
   Bir Dilek : Beni unutma. Bir Yalan : Seni hiç sevmiyorum. Bir Gercek : Seni çok özlüyorum
  • Binbaşı
   1185 Mesaj
   22 Ağustos 2008 15:00:48
   sağolun


   _____________________________

  • Binbaşı
   1185 Mesaj
   22 Ağustos 2008 15:03:17
   sağolun


   _____________________________

  • Er
   10 Mesaj
   23 Ağustos 2008 00:33:06
   eyw kardeş paylaşm icin saol


   _____________________________

   NeFrEtE sEwGiDeN dAa COq GüwEnİrİm...çÜnKü nEfReTiN SaHtEsİ olmas..
  • Binbaşı
   1459 Mesaj
   23 Ağustos 2008 12:31:07
   @Surround Teşekkürler. @Bana Izin Yokmu sanada teşekkürler.


   _____________________________

   Trabzonspor
  • Süresiz olarak uzaklaştırıldı.
   23 Ağustos 2008 16:41:14
   Başlat > Tüm Programlar > Donatılar > Sistem Araçları > Karakter Eşlem


   arayıp aramadığınız her şekil var


   _____________________________

   MyAnimeList

   Omai wa yowai... Naze yowai ka ? tarinai kara da, nikushumi ga.
   Orokanaru ototo yo.kono ore wo koroshitakuba, urame , nikume.Soshite , minikuku ikinobiru ga ii.
   Nigete...Nigete...Sei ni shinigamitsuku ga ii.Soshite,itsuka ore to onaji me o motte.
   Ore no mae ni koi
  • Teğmen
   224 Mesaj
   25 Ağustos 2008 12:07:12
   teşekkürler..


   _____________________________

  • Yarbay
   3660 Mesaj
   01 Eylül 2008 22:38:15
   Güzel paylaşım.Teşekkürler.


   _____________________________

  • Er
   13 Mesaj
   02 Eylül 2008 00:30:47
   Teşekkürler ..


   _____________________________

   Sadece BEŞİKTAŞ .. !


   DH ye Üyelik Tarihim : 31.08.08 ..
  • Teğmen
   107 Mesaj
   02 Eylül 2008 02:15:41
   Teşekkürler.


   _____________________________

  • Binbaşı
   1340 Mesaj
   02 Eylül 2008 05:16:41
   Teşekkürler


   _____________________________

  • Süresiz olarak uzaklaştırıldı.
   24 Eylül 2008 11:00:51
   Teşekkür ederim :)


   _____________________________

  • Binbaşı
   1831 Mesaj
   24 Eylül 2008 21:45:12
   saol bikaçını aldım


   _____________________________

  • Yarbay
   2957 Mesaj
   24 Eylül 2008 21:51:53
   Bu şekilli harflerle ilgili siteler var zaten ne yazarsan çıkıyor ama burdan daha iyi seçe biliriz


   _____________________________

  • Süresiz olarak uzaklaştırıldı.
   24 Eylül 2008 23:04:47
   aldım bi kaçını


   _____________________________

   Prensiplerim yoktur ama seviyesiz değilim,
   Kuralları sevmem ama yersiz yere çiğnemem,
   İçe kapanık değilim ama gerekmezse konuşmam,
   Kinci değilim ama unutmam,şefkat gösteririm ama şımartmam,
   Şüpheciyim ama kuruntu yapmam,kendimle çelişebilirim ama kafama takmam,
   Dalga geçerim ama kırmam, huzur veririm ama söz vermem,sahip olurum ama ait olmam...
  • Binbaşı
   1649 Mesaj
   25 Eylül 2008 12:31:43

   quote:

   Orjinalden alıntı: OraLeTH_   Alıntıları Göster


   Daha kısası başlat>çalıştır>charmap

   teşekkürler


   _____________________________

  • Çavuş
   89 Mesaj
   25 Eylül 2008 18:29:34
   iyi çalışma saol


   _____________________________


   YiĞiT ÖzGüR FaN CLuB
  • Yarbay
   2939 Mesaj
   28 Eylül 2008 01:32:09

   quote:

   Orjinalden alıntı: lasts0ul

   Başlat > Tüm Programlar > Donatılar > Sistem Araçları > Karakter Eşlem


   arayıp aramadığınız her şekil var

   En kolay yol bu


   _____________________________

   Şöyle güzel bir imza olsada kullansak
  • Yarbay
   2734 Mesaj
   28 Eylül 2008 08:45:46
   teşekkürler..karakter eşlemdede bulabilirdik ama yinede teşekkürler


   _____________________________

  • Yarbay
   3039 Mesaj
   28 Eylül 2008 18:29:03
   teşekkürler yalnız ben bunu msn nıkıme kopyalayamadım


   _____________________________

   ida
   lumix g3
   lumix 14-42
   konica hexanon 50 mm f:1.7
   vivitar 35 mm f:2.8
  • Binbaşı
   1355 Mesaj
   28 Eylül 2008 18:45:21
   paylaşım için sağoL


   _____________________________

  • Süresiz olarak uzaklaştırıldı.
   28 Eylül 2008 19:58:09
   Başlat/Programlar/Donatılar/Sistem Araçları/Karekter Eşlem.


   _____________________________

   "Medeniyet dediğin açmaksa bedeni,
   Desene hayvanlar bizden daha medeni."
   Mehmet Akif ERSOY
  • Yarbay
   2436 Mesaj
   29 Eylül 2008 08:58:56
   saol


   _____________________________

  • Teğmen
   126 Mesaj
   30 Eylül 2008 08:41:46
   teşekkürler


   _____________________________

  • Yarbay
   5006 Mesaj
   30 Eylül 2008 18:20:44

   quote:

   Orjinalden alıntı: lasts0ul

   Başlat > Tüm Programlar > Donatılar > Sistem Araçları > Karakter Eşlem


   arayıp aramadığınız her şekil var


   Bende işim olduğunda burayı kullanıyorum ama yinede konuyu açan arkadaşa teşekkürler


   _____________________________

  • Süresiz olarak uzaklaştırıldı.
   01 Ekim 2008 14:16:08
   2oo8 - 2oo9 Msn nickLeri var.
   Ama bazıLarı küfürLü diye buraya koymuyorum.   _____________________________

   "Medeniyet dediğin açmaksa bedeni,
   Desene hayvanlar bizden daha medeni."
   Mehmet Akif ERSOY
  • Yarbay
   19870 Mesaj
   02 Ekim 2008 13:57:06
   Koy sorun olmaz. Sansürlersin oraları..


   _____________________________

  • Binbaşı
   1136 Mesaj
   04 Ekim 2008 01:42:07
   guselll


   _____________________________


   İlklerin Takımı !
  • Yüzbaşı
   269 Mesaj
   04 Ekim 2008 02:12:37
   Teşekkürler


   _____________________________

  • Yüzbaşı
   383 Mesaj
   04 Ekim 2008 14:49:52
   eywllah saol cankus


   _____________________________


   Eski Audici simdilerde VW 2011 Polo 1.4 DSG7
Sayfa: [1] 2   sonraki >     >>
Sayfaya Git:
Sayfa:
Facebook Sayfamız
Foruma Git
Bölümde Ara
Reklamlar
Bildirim
mesajınız kopyalandı (ctrl+v) yapıştırmak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.