- x
    Bunlarla Giriş Yapın: Facebook Google+ DH Giriş:
    ?
  • Hatırla
  • Yeni Kayıt
DonanımHaber'de AraYENİ GELİŞMİŞ ARAMA
ForumBu Bölümde Ara
>> Msn'de Çok Güzel Şekilli Harfler <<
Bu konudaki kullanıcılar:
 
70
Cevap
83608
Tıklama
Sayfa: [1]      >>
Arama Terimi: Yazarı:
Giriş
Mesaj


 
4544 Mesaj
12 Ağustos 2008; 13:33:23 
Bu mesajla ilgili şikayetinizi bu icon a tıklayarak yapabilirsiniz. Şikayet PM

ẶẪẫẮắẰằẳN 60;ẵĪäÅÄÀÁÂåãâÆàæĄąάαâáà
ÂâÃãΆÆæ ЪЂВβß฿ļЗв Ç¢çςŒœτ© ĎđďÐð ĘęëêÊÈÉ€Ëéè€ξ∑ΣẾỀ̓ ; 4;ỄéèєЄe Эзэ ₣ƒ ĠĜðģĢÐ ΉŀļĦĥĤħђн ÏĮįΊ¡ïîÍíÌìÎîīýĭΐĬ Ĵĵ ЌКĶķĸк £ĿŁĻĽĹĺļ
Ľľŀł₤ℓ мМ ИийñÑЙŊŋήηň Ň ΦθóòÓÒÔôÖöÕõΌØøỢợỌọ&a mp;# 7899;ờσƠơо þÞρ Я®ŖŘяѓŗ §šŠ§ÞþŚśŜŝ †Ŧŧ
ŤŢţťтτ ЏŲųΰÚúÙùÛûÜüµυЏƯự ữửừưц ẀẁẂẃẄẅώШj 5;Ŵ
ŵωшщ Х× ¥ỲỳỴỵỶỷУЧ 118;чЎ¥ÿΎÝŸ¥Ύÿý ŹŻżŽŹźž ¹²³™«»•˚°º±‡¿"¥"»†«"†"»¥«»Ψ«∙Ψ∙»& amp; #1046;«∙Ж∙
Ж¯˜∙¨‚…Λ∆∂Ω№∞ ψΨφ"Ξ-Θ" ﺸﺴ ¤Ώж؟ֽـ∙·˙َ ; ;ֿ׃؛∙

¡¢£¤¥¦§©ª«¬­®¯°±²³´µ¶·¸¹º» ÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞß àáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øù úûüýþÿĀāĂ㥹Ć&a mp;# 263;ĈĉĊċČčĎ ďĐđĒēĔĕĖėĘ ęĚěĜĝÐðĠġĢ ģĤĥĦħĨĩĪīĬ ĭĮįÝýIJijĴĵĶ ķ 2;ĹĺĻļ ĽľĿŀŁłŃńŅņ ŇňʼnŊŋŌōŎŏŐ ő ŒœŔŕŖŗŘřŚśŜ" 9;ÞþŠšŢţŤťŦŧŨ ũŪūŬŭŮůŰűŲ ųŴŵŶŷŸŹźŻ żŽžſƒǺǻǼǽǾǿ ; ;ˆˇˉ˘˙˚˛˜˝;΄ 01;Ά·Έ ΉΊΌΎΏΐΑΒΓΔ ΕΖΗΘΙΚΛΜ ΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧ ΨΩΪΫάέήίΰ αβγδεζηθικ λμνξοπρςστ υφχψ ωϊϋόύώЁЂЃ 028;ЅІЇЈЉЊЋЌ ЎЏ АБВГДЕЖЗ 48;ЙКЛМНОПР СТУФХЦЧШ 65;ЪЫЬЭЮЯа бвгдежзи 81;клмнопрс& amp; #1090;уфхцч шщъыьэюя 05;ђѓєѕіїјљ& amp; #1114;ћќўџҐ ґẀẁẂẃẄẅỲO 23;–‘— ’―‚‗‛“”„†‡•…‰′″‹›‼‾ ; ;⁄ⁿ₣₤₧ €℅ℓ№™Ω℮⅛⅜⅝&a mp;# 8542; ↨∂∆∏∑−∕∙W 30;∞∫≈≠≤≥ ⌂⌐⌠⌡

Λ ∆ ∂ Ǻ ǻ Ǽ ǽ Δ А λ Д д Δ Λ а α ά Ά Α Ā ā Ă ă Ą ą Ặ Ẫ ẫ Ắ ắ Ằ ằ ẳ Ẵ ẵ Ä ª ä Å Ä À Á  å ã â Æ à æ A a ά a â á à  â Ã ã Ά Æ æ В в Б β Ђ Ъ Ы Ь ъ ы ь Ъ Ђ Β В ß ß ฿ lЗ в € Ç ¢ ç ς с С Œ œ © כ ċ Ć ć ς Ĉ ĉ Ċ ċ Č č Ď ď Đ đ D d d Ð ð Σ З Ē ē Ĕ ĕ Ė ė Ę ę Ě ě Ә ә Э з е Ё Έ Ε E e ë ê ξ Ê È É € Ë é è פ Є € ξ ∑ ∑ Ế Е Ề Ể Ễ é è έ є Є e ع Э є з э ε э ё F ₣ ₣ ƒ ſ f ƒ G G g g G G Ĝ ĝ Ð ð Ġ ġ Ģ ģ Н Ĥ ĥ Ħ ħ Ή ŀl Η H h H h Ή ћ ђ ђ Ћ Ң н ң н Њ њ І Ї ϊ Ϊ ί ι Ï ї Ί Ι I I Ί ¡ ϊ ï î Í í Ì ì Î î I I I ΐ I Ĩ ĩ Ī ī Ĭ ĭ Į į Ý I IJ ij Ĵ ĵ ј Ј J j Ќ К Κ K k ќ ĸ к Қ қ к Ҝ ҝ Ќ Ќ К Ķ ķ ĸ κ £ Ŀ L L L L c l L l ŀ l £ l Ĺ ĺ Ļ ļ Ľ ľ Ŀ ŀ Ł ł ₤ ζ м м М М Μ И Π п מ П π ⁿ Ν И и й η ñ ח Ñ Й Ŋ ŋ ή ή η n и й N Ń ń Ņ ņ Ň ň ʼn Ŋ ŋ Ю ю О ם ט ο Ό Ο о ό Θ Ф Φ Ǿ ǿ ф ф σ ό θ θ Θ θ ó ò Ó Ò Ô ô Ö ö Õ õ Ό Ø ø Ợ ợ Ọ ọ ớ ờ O o о Ở Ờ Ớ Ổ ổ Ở Ợ Ō ō Ŏ ŏ Ő ő Р Ρ þ Þ р ρ ρ q q Œ œ Ѓ Г Ґ ґ Γ Я Я ® R R я r г Ŕ ŕ Ŗ ŗ Ř ř я ѓ ى Ѕ § š Š § S ѕ s S s S s Ś ś Ŝ ŝ Þ þ Š š † T T t T T τ t ΐ t т т t Τ Т Ţ ţ Ť ť Ŧ ŧ Џ U Ụ Ủ Ứ Ừ Ử Ữ Ự u ΰ Ú ú Ù ù Û û Ü ü µ υ Џ Џ U ự ữ ử ừ u ц Ũ ũ Ū ū Ŭ ŭ Ů ů Ű ű Ų ų ΰ υ ϋ ύ ϋ ύ џ μ Ц ц ν ٧ √ Ш Щ Ẁ ẁ Ẃ ẃ Ẅ ẅ ω ώ ώ ш щ Ẁ ẁ Ẃ ẃ Ẅ ẅ Ш Щ W w ω ώ ω ш щ Ŵ ŵ Х Χ Х χ х × Ҳ ҳ У ¥ ¥ Ч ч ¥ Ỳ ỳ Ỵ Ў ў ỵ у Ỷ ỷ У Ч ў ч Ў ¥ ÿ Ύ Ý Ÿ ¥ Ύ ÿ ý Ϋ Ύ γ Ŷ ŷ Υ Ÿ Ỳ ỳ Ҹ ҹ ע ץ Ź ź Ż ż Ž ž Z Z z Ž Z z ž Ζ

¹ ² ³ ™ « » • ° ° º ± ‡ ¿ " " » † « " † " » « » Ψ ψ Ψ Ψ Ψ φ ψ « · · » « · · ¯ ˜ · ¨ ‚ …ˆ ˇ ˉ ˘ ˙ ˚ ˛ ˜ ˝ ; ΄ ΅ · δ б– — ― ‗ ₪ Ω Ώ Ω Ω № 8 " Ξ Ξ –" ﺸ ﺴ ¤ Ώ ؟ ֽ ـ · · ˙ َ ֿ ׃ ؛ · Җ җ ж ж Ж Ж Ж Ж Л л Љ љ № ™ ⅛ ⅜ ⅝ ⅞ ∞ ∫ ≈ ≠ □ ● ◦ fl ₧ ‼ ? ל װ ױ ײ ׳
ت ث ج خ ئ ؤ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن ه و ى ي � ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ پ چ ژ ک ₫ ₧ ◊                     0 ! " # $ % & ( ) * + , - . /  0 1fi fl שׁ שׂ שּׁ שּׂ אַ אָ לּ כּ ךּ יּ טּ זּ וּ הּ דּ גּ בּ אּ נּ סּ ףּ פּ צּ קּ רּ שּ תּ וֹ בֿ כֿ פֿ ﭏ ﭙ ﭘ ﭗ ﭖ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﮎ ﮏ ﮋ ﮊ ﮕ ﮔ ﮓ ﮒ ﮑ ﮐ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﴾ ﴿ ﷲﺀ ﺁ ﺂ ﺃ ﺄ ﺅ ﺆ ﺇ ﺈ ﺉ ﺊ ﺋ A ﺍ ﺎ ﺏ ﺐ ﺑ ﺒ ﺓ ﺔ ﺕ ﺖ ﺗ ﺘ ﺙ ﺚ ﺛ ﺛ ﺜ ﺝ ﺞ ﺟ ﺠ ﺡ ﺢ ﺣ ﺤ ﺥ ﺦ ﺧ ﺨ ﺩ ﺪ ﺫ ﺬ ﺭ ﺮﺯ ﺰ ﺱ ﺲ ﺳ ﺴ ﺵ ﺶ ﺷ ﺷ ﺸ ﺹ ﺺ ﺻ ﺼ ﺾ ﺽ ﺿ ﻀ ﻁ ﻂ ﻃ ﻄ ﻅ ﻆ ﻇ ﻈ ﻉ ﻊ ﻋ ﻌﻎ ﻏ ﻐ ﻑ ﻒ ﻓ ﻔ ﻕﻖ ﻗ ﻘ ﻙ ﻚ ﻛ ﻜ ﻝ ﻞ ﻟ ﻠ ﻡ ﻢ ﻤﻥ ﻦ ﻧ ﻨ ﻩ ﻪ ﻫ ﻬ ﻭ ﻮ ﻯ ﻰ ﻱ ﻲ ﻳ ﻴ ﻵ ﻶ ﻷ ﻸ ﻹ ﻺ ﻻ ﻼก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ะ ั า ำ ภ มย ร ฤ ล ฦ ว ศ ﻍษ ส ห ฬ อ ฮ ะ ั ำ า ิ ี ึ ื ุ ู ฺ เ แ โ ใ ไ ๅ ๆ ็ ่ ้ ๊ ๋ ์ ํ ๎ ๏ ๐ ๒ ๑ ๒ ๓๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๚ ๛ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ ۰ پ چ ڤ ژ ک گ ی ٧ ٦ ٥ ٤

Güle güle kullanın
_____________________________


Uzaklaştırılmış
Süresiz olarak uzaklaştırıldı.
12 Ağustos 2008; 16:02:29 

Tşkler . msn nickimi burdan yazdım


 
4544 Mesaj
12 Ağustos 2008; 19:14:02 


quote:

Orjinalden alıntı: .MstF.

Tşkler . msn nickimi burdan yazdım

Aynen bende adımı bu harflerden yazdım
_____________________________ 
15268 Mesaj
13 Ağustos 2008; 9:00:15 

teşekkürler
_____________________________296 Mesaj
13 Ağustos 2008; 9:05:22 

teşekkürler aldım bikaç harf


 
1448 Mesaj
13 Ağustos 2008; 11:48:17 

Sağolasın
_____________________________365 Mesaj
13 Ağustos 2008; 17:19:57 

Teşekkürler çok işime yaradı
_____________________________3830 Mesaj
13 Ağustos 2008; 19:29:54 

Teşekkürler.
_____________________________2061 Mesaj
13 Ağustos 2008; 20:33:24 

Aldım hepsini metin belgesine,lazım olur belki
_____________________________347 Mesaj
15 Ağustos 2008; 2:12:33 

başlat>programlar>donatılar>sistem araçları karekter eşlem


Bi teşekkür edersiniz artık
_____________________________

Katılım zamanı: 5 Haziran 2007

Uzaklaştırılmış
Süresiz olarak uzaklaştırıldı.
16 Ağustos 2008; 6:40:48 


quote:

Orjinalden alıntı: Bana Izin Yokmu

başlat>programlar>donatılar>sistem araçları karekter eşlem


Bi teşekkür edersiniz artık


Thanks dude

Uzaklaştırılmış
Süresiz olarak uzaklaştırıldı.
16 Ağustos 2008; 7:01:49 

Sağolun paylaşımınız için ama forumda zaten bu nickler için açılan konu(lar) mevcut..


4856 Mesaj
16 Ağustos 2008; 8:40:30 

Teşekkürler işime yaradı
_____________________________

Sarıyla Kırmızıyla Alnımızın AKIYLA!


GrandeTerim


347 Mesaj
16 Ağustos 2008; 19:03:11 


quote:

Orjinalden alıntı: Keops|Egypt
Thanks dude

_____________________________

Katılım zamanı: 5 Haziran 2007


2061 Mesaj
16 Ağustos 2008; 19:39:43 


quote:

Orjinalden alıntı: Bana Izin Yokmu

başlat>programlar>donatılar>sistem araçları karekter eşlem


Bi teşekkür edersiniz artık

Daha kısası başlat>çalıştır>charmap
_____________________________1304 Mesaj
16 Ağustos 2008; 20:31:47 

saol
_____________________________Geciken adalet adalet değildir


 
18911 Mesaj
16 Ağustos 2008; 22:22:43 

Teşekkürler.


 
8 Mesaj
17 Ağustos 2008; 12:33:16 

bu zaten var ama yınede emege saygı yanı karakter eşlemde var hatta daha fazlalarr
_____________________________

GErcEK CesAreT ŞAhiT İsTEMEz...!!


2957 Mesaj
17 Ağustos 2008; 16:59:37 

sağol işe yaradı
_____________________________ 
203 Mesaj
18 Ağustos 2008; 20:41:24 

teşekkürler
_____________________________


Türk ve Osmanlı Tarihi Kulübü


56 Mesaj
19 Ağustos 2008; 2:17:44 

Arkadaşlar ben bu harfleri neden nickime kopyalayamıyorum?
_____________________________

besyo

Uzaklaştırılmış
Süresiz olarak uzaklaştırıldı.
19 Ağustos 2008; 2:35:29 

bende bi nick yazdım seçtiklerimle.Teşekkürler

Uzaklaştırılmış
Süresiz olarak uzaklaştırıldı.
19 Ağustos 2008; 9:55:14 

Sağol Surround , bunları başlat - çalıştır , cmd'den de bulabiliyoruz yanlış hatırlamıyorsam


338 Mesaj
19 Ağustos 2008; 14:09:21 

paylaşım için teşekkürler..
_____________________________


Uzaklaştırılmış
Süresiz olarak uzaklaştırıldı.
19 Ağustos 2008; 14:26:55 


quote:

Orjinalden alıntı: OraLeTH_Daha kısası başlat>çalıştır>charmap1335 Mesaj
20 Ağustos 2008; 20:49:57 

normal yazıyı yazdığında böyle karakterlere çeviren bi program da vardı...
_____________________________

2015 BMW 320iED 40.Year Edition- iPhone 6 Plus 64GB Space Gray - Macbook Pro 15/Retina/ME293TU - iPad Retina WiFi + 3G 32gb

Uzaklaştırılmış
Süresiz olarak uzaklaştırıldı.
21 Ağustos 2008; 17:39:00 

eyv


 
272 Mesaj
21 Ağustos 2008; 20:05:39 

teşekkürler
_____________________________1559 Mesaj
22 Ağustos 2008; 2:58:22 

sağol
_____________________________
 
357 Mesaj
22 Ağustos 2008; 12:57:12 

Sağolasın
_____________________________146 Mesaj
22 Ağustos 2008; 14:32:07 

çok sağol bu daha çok yardımcı oldu bana
quote:

Orjinalden alıntı: Bana Izin Yokmu

başlat>programlar>donatılar>sistem araçları karekter eşlem


Bi teşekkür edersiniz artık

_____________________________


Bir nasihat: Kendine dikkat et. Bir rica: Sakın değisme!
Bir Dilek : Beni unutma. Bir Yalan : Seni hiç sevmiyorum. Bir Gercek : Seni çok özlüyorum


1185 Mesaj
22 Ağustos 2008; 15:00:48 

sağolun
_____________________________1185 Mesaj
22 Ağustos 2008; 15:03:17 

sağolun
_____________________________10 Mesaj
23 Ağustos 2008; 0:33:06 

eyw kardeş paylaşm icin saol
_____________________________

NeFrEtE sEwGiDeN dAa COq GüwEnİrİm...çÜnKü nEfReTiN SaHtEsİ olmas..


1459 Mesaj
23 Ağustos 2008; 12:31:07 

@Surround Teşekkürler. @Bana Izin Yokmu sanada teşekkürler.
_____________________________

Trabzonspor

Uzaklaştırılmış
Süresiz olarak uzaklaştırıldı.
23 Ağustos 2008; 16:41:15 

Başlat > Tüm Programlar > Donatılar > Sistem Araçları > Karakter Eşlem


arayıp aramadığınız her şekil var


222 Mesaj
25 Ağustos 2008; 12:07:12 

teşekkürler..
_____________________________3654 Mesaj
1 Eylül 2008; 22:38:16 

Güzel paylaşım.Teşekkürler.
_____________________________

Porno ve mastürbasyon bağımlılığından kurtulmak isteyenler buraya tıklayarak bloguma ulaşabilir.


13 Mesaj
2 Eylül 2008; 0:30:47 

Teşekkürler ..
_____________________________

Sadece BEŞİKTAŞ .. !


DH ye Üyelik Tarihim : 31.08.08 ..


107 Mesaj
2 Eylül 2008; 2:15:42 

Teşekkürler.
_____________________________1340 Mesaj
2 Eylül 2008; 5:16:41 

Teşekkürler
_____________________________


Uzaklaştırılmış
Süresiz olarak uzaklaştırıldı.
24 Eylül 2008; 11:00:52 

Teşekkür ederim :)


1831 Mesaj
24 Eylül 2008; 21:45:13 

saol bikaçını aldım
_____________________________

steam


2957 Mesaj
24 Eylül 2008; 21:51:53 

Bu şekilli harflerle ilgili siteler var zaten ne yazarsan çıkıyor ama burdan daha iyi seçe biliriz
_____________________________


Uzaklaştırılmış
Süresiz olarak uzaklaştırıldı.
24 Eylül 2008; 23:04:47 

aldım bi kaçını


1647 Mesaj
25 Eylül 2008; 12:31:43 


quote:

Orjinalden alıntı: OraLeTH_Daha kısası başlat>çalıştır>charmap

teşekkürler
_____________________________
89 Mesaj
25 Eylül 2008; 18:29:34 

iyi çalışma saol
_____________________________


YiĞiT ÖzGüR FaN CLuB


2939 Mesaj
28 Eylül 2008; 1:32:10 


quote:

Orjinalden alıntı: lasts0ul

Başlat > Tüm Programlar > Donatılar > Sistem Araçları > Karakter Eşlem


arayıp aramadığınız her şekil var

En kolay yol bu
_____________________________

Şöyle güzel bir imza olsada kullansak


2734 Mesaj
28 Eylül 2008; 8:45:47 

teşekkürler..karakter eşlemdede bulabilirdik ama yinede teşekkürler
_____________________________ 
3035 Mesaj
28 Eylül 2008; 18:29:04 

teşekkürler yalnız ben bunu msn nıkıme kopyalayamadım
_____________________________

ida
lumix g3
lumix 14-42
konica hexanon 50 mm f:1.7
vivitar 35 mm f:2.8


1355 Mesaj