Şimdi Ara

Apartman Kanunu ve Kuralları Hakkında Bilgisi Olanlar

Koronavirüs Özel
Daha Fazla
Bu Konudaki Kullanıcılar: Daha Az
2 Misafir - 2 Masaüstü
16
Cevap
0
Favori
448
Tıklama
Tüm Forumlar >> Konu Dışı / Off Topic >> Hukuk Bölümü >> Apartman Kanunu ve Kuralları Hakkında Bilgisi Olanlar
Sayfaya Git:
Sayfa:
1
Giriş
Mesaj
 • Yüzbaşı
  320 Mesaj
  16 dairelik yeni bir apartmanda oturuyoruz. Apartman da bir türlü düzeni sağlayamadık. Şu anda 10 dairede oturan var 6 daire boş ve boş dairelerin sahipleri var. Ancak bugüne kadar hiçbir şekilde para vermediler. Aralık ayında toplantı yapıp yeni bir yönetici seçerek resmi olarak ne yapılması gerekiyorsa uygulamak istiyoruz. Yönetici adayı olarakta ben adaylığımı koyacağım.

  Ayrıca birde banka hesabı açmayı düşünüyorum. İlk defa toplu bir apartmanda oturduğum için konuya detayları ile hakim değilim. Daha doğrusu binada kimse hakim değil. Hesap kitap yapacak doğru düzgün biriside yok ancak bu konuda kendime güveniyorum.

  Şimdi sırasıyla ne yapmam veya yapmamız gerekiyor? Kanunen ne gibi haklarımız var? Ne gibi kurallara uyulması gerekiyor? Konu hakkında bilgisi olanlar yardımcı olabilir mi?  < Bu ileti DH mobil uygulamasından atıldı >  |
  |
 • Yüzbaşı
  551 Mesaj
  III - Anagayrimenkulün genel giderlerine katılma :
  Madde 20 – (Değişik birinci fıkra: 13/4/1983-2814/9 md.) Kat maliklerinden her biri
  aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça:
  a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit
  olarak;
  b) Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme
  ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine
  ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında;(1)
  Katılmakla yükümlüdür.
  c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya
  kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını
  ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.
  ------------------------------------------------------------------

  (Değişik: 13/4/1983-2814/9 md.) Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında,
  diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, bu Kanuna ve genel
  hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen
  kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle
  yükümlüdür.(1)

  Birinci fıkradaki giderlere, kat maliklerinden birinin veya onun bağımsız bölümünden
  herhangi bir suretle faydalanan kişinin kusurlu bir hareketi sebep olmuşsa, gidere katılanların
  yaptıkları ödemeler için o kat malikine veya gidere sebep olanlara rücu hakları vardır.

  V - Ortak giderlerin teminatı:
  Madde 22 – (Değişik birinci fıkra: 13/4/1983 - 2814/10 md.) Kat malikinin, 20 nci
  madde uyarınca payına düşecek gider ve avans borcundan ve gecikme tazminatından, bağımsız
  bölümlerin birinde kira akdine, oturma (sükna) hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı
  bir şekilde faydalananlar da müştereken ve müteselsilen sorumludur. Ancak, kiracının sorumlulu-
  ğu ödemekle yükümlü olduğu kira miktarı ile sınırlı olup, yaptığı ödeme kira borcundan düşülür.
  Kat malikinin borcu bu yolla da alınamazsa, mahkemece tesbit edilen borcunu ödemiyen
  kat malikinin bağımsız bölümü üzerine, varsa yöneticinin yoksa kat maliklerinden birinin yazılı
  istemiyle bu borç tutarı için, diğer kat malikleri lehine kanuni ipotek hakkı tescil edilir. (Değişik
  son cümle: 14/11/2007-5711/10 md.) 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 893 üncü maddesinin
  son fıkrası hükmü burada da uygulanır.
  (Değişik: 13/4/1983 - 2814/10 md.) Kat maliklerinin, gider borcunu ödemeyen kat maliki
  veya diğer sorumlulardan olan alacakları önceliklidir.


  C) Kat malikleri kurulunun toplantısı ve kararları:
  I - Toplantı zamanı:
  Madde 29 – Kat malikleri kurulu, yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim planında
  gösterilen zamanlarda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde
  toplanır. (Ek cümle: 14/11/2007-5711/14 md.) Toplu yapılarda ise kurullar, en geç iki yılda bir
  defadan az olmamak üzere yönetim plânlarında gösterilen zamanlarda, böyle bir zaman gösterilmemişse,
  ikinci takvim yılının ilk ayı içinde toplanır.
  Önemli bir sebebin çıkması halinde, yöneticinin veya denetçinin veya kat maliklerinden
  üçte birinin istemi üzerine ve toplantı için istenilen tarihten en az onbeş gün önce bütün kat maliklerine
  imzalattırılacak bir çağrı veya bir taahhütlü mektupla, toplantı sebebi de bildirilmek şartiyle,
  kat malikleri kurulu her zaman toplanabilir.
  İlk çağrı yapılırken, birinci toplantıda, yeter sayının sağlanamaması halinde, ikinci toplantının
  nerede ve hangi tarihte yapılacağı da belirtilir. (Ek cümle: 14/11/2007-5711/14 md.) İlk
  toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman yedi günden az olamaz.
  II - Yeter sayı:
  Madde 30 – Kat malikleri kurulu, kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından
  fazlasiyle toplanır ve oy çokluğuyla karar verir.
  (Değişik ikinci fıkra: 14/11/2007-5711/15 md.) Yeter sayının sağlanamaması nedeniyle
  ilk toplantının yapılamaması halinde, ikinci toplantı, en geç onbeş gün sonra yapılır. Bu toplantıda
  karar yeter sayısı, katılanların salt çoğunluğudur.
  Bu kanunda yeter sayı için ayrıca konulmuş olan hükümler saklıdır.
  III - Oya katılma:
  Madde 31 – Her kat maliki, arsa payı oranına bakılmaksızın, bir tek oy hakkına sahiptir.
  Anagayrimenkulde birden ziyade bağımsız bölümü olan kat maliki, her bağımsız bölüm
  için ayrı bir oy hakkına sahiptir; bununla beraber onun malik olduğu bağımsız bölümlerin sayısı
  ne olursa olsun, sahip olacağı oy sayısı bütün oyların üçte birinden fazla olamaz; oy hesabı yapı-
  lırken kesirler gözönüne alınmaz.
  Bir bağımsız bölümün birden ziyade maliki varsa, kat malikleri kurulunda bunları içlerinden
  vekalet verecekleri birisi temsil eder. Kat maliklerinden biri ehliyetsiz ise onu kanuni mümessili
  temsil eder.
  Alınacak karar doğrudan doğruya kendini ilgilendiren kat maliki görüşmelerde hazır bulunabilir,
  fakat oya katılamaz.
  (Değişik son fıkra: 14/11/2007-5711/16 md.) Kat maliklerinden biri, oyunu yetkili vekil
  eliyle kullanabilir. Bir kişi, oy sayısının yüzde beşinden fazlasını kullanmak üzere vekil tayin
  edilemez. Ancak, kırk ve daha az sayıdaki kat mülkiyetine tâbi taşınmazlarda bir kişi, en fazla iki
  kişiye vekâlet edebilir.
  IV - Kararlar:
  Madde 32 – Anagayrimenkul kat malikleri kurulu tarafından, sözleşme, yönetim planı ve
  kanun hükümleri uyarınca verilecek kararlara göre yönetilir.
  Bütün kat malikleriyle külli ve cüzi halefleri, yönetici ve denetçiler, kat malikleri kurulunun
  kararlarına uymakla yükümlüdürler.
  4144
  Anagayrimenkulün kullanılmasından veya yönetiminden dolayı kat malikleri arasında veya
  bunlarla yönetici ve denetçiler arasında veya denetçilerle yöneticiler arasında çıkan anlaşmazlıklar,
  kat malikleri kurulunca çözülür ve karara bağlanır.
  Kat malikleri kurulu kararları (1) den başlayıp sırayla giden sayfa numaraları taşıyan her
  sayfası noter mühüriyle tasdikli bir deftere yazılarak, toplantıda bulunan bütün kat maliklerince
  imzalanır; karara aykırı oy verenler bu aykırılığın sebebini belirterek imza koyarlar.
  Bir husus hakkında ilerde çıkan anlaşmazlıklar, karar defterinde aynı hususa dair daha önce
  verilmiş bir karar varsa kaide olarak ona göre çözülür.


  D) Yönetici:
  I - Atanması:
  Madde 34 – Kat malikleri, anagayrimenkulün yönetimini kendi aralarından veya dışardan
  seçecekleri bir kimseye veya üç kişilik bir kurula verebilirler; bu kimseye (Yönetici), kurula da
  (Yönetim kurulu) denir.
  Anagayrimenkulün sekiz veya daha fazla bağımsız bölümü varsa, yönetici atanması mecburidir.
  Anagayrimenkulün bütün bölümleri bir kişinin mülkiyetinde ise, malik kanunen yönetici
  durumundadır.
  Yönetici, kat maliklerinin, hem sayı hem arsa payı bakımından çoğunluğu tarafından atanır.
  Yönetici her yıl kat malikleri kurulunun kanuni yıllık toplantısında yeniden atanır; eski
  yönetici tekrar atanabilir.
  Kat malikleri anagayrimenkulün yönetiminde anlaşamaz veya toplanıp bir yönetici atayamazlarsa,
  o geyrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesince, kat maliklerinden birinin
  müracaatı üzerine ve mümkünse diğerleri de dinlendikten sonra, gayrimenkule bir yönetici atanır.
  Bu yönetici, aynen kat maliklerince atanan yöneticinin yetkilerine sahip ve kat maliklerine karşı
  sorumlu olur.
  4145
  Sulh mahkemesince atanan yönetici, bu atanma üzerinden altı ay geçmedikçe, kat malikleri
  kurulunca değiştirilemez Ancak haklı bir sebep çıkarsa, onu atamış olan sulh mahkemesi,
  değiştirmeye müsaade edebilir.
  Yönetici atanırken kendisiyle yapılan sözleşmede, teminat göstermesi şart edilebilir; sözleşmede
  böyle bir şart olmasa bile, haklı bir sebebin çıkması halinde, kat malikleri kurulu, yöneticiden
  teminat göstermesini istiyebilir.
  (Değişik son fıkra: 14/11/2007-5711/18 md.) Yöneticinin ad ve soyadı ile iş ve ev adresinin
  anagayrimenkulün kapısı yanına veya girişte görülecek bir yere çerçeve içinde asılması
  mecburidir. Bu yapılmazsa, yöneticiden veya yönetim kurulu üyelerinin her birine, ilgilinin baş-
  vurması üzerine aynı mahkemece, elli Türk Lirasından ikiyüzelli Türk Lirasına kadar idarî para
  cezası verilir.
  II - Yöneticinin görevleri:
  1. Genel yönetim işlerinin görülmesi:
  Madde 35 – Yöneticinin görevleri, yönetim planında belirtilir; yönetim planında aksine
  hüküm olmadıkça, yönetici aşağıdaki işleri görür:
  a) Kat malikleri kurulunca verilen kararların yerine getirilmesi;
  b) Anagayrimenkulün gayesine uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı ve onarımı
  için gereken tedbirlerin alınması;
  c) Anagayrimenkulün sigorta ettirilmesi;
  d) Anagayrimenkulün genel yönetim işleriyle korunma, onarım, temizlik gibi bakım işleri
  ve asansör ve kalorifer, sıcak ve soğuk hava işletmesi ve sigorta için yönetim planında gösterilen
  zamanda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde, kat maliklerinden
  avans olarak münasip miktarda paranın toplanması ve bu avansın harcanıp bitmesi halinde,
  geri kalan işler için tekrar avans toplanması;
  e) Anagayrimenkulün yönetimiyle ilgili diğer bütün ödemelerin kabulü, yönetim dolayı-
  siyle doğan borçların ödenmesi ve kat malikleri tarafından ayrıca yetkili kılınmışsa, bağımsız
  bölümlere ait kiraların toplanması;
  f) Anagayrimenkulün tümünü ilgilendiren tebligatın kabulü;
  g) Anagayrimenkulü ilgilendiren bir sürenin geçmesinden veya bir hakkın kaybına meydan
  vermiyecek gerekli tedbirlerin alınması;
  h) Anagayrimenkulün korunması ve bakımı için kat maliklerinin yararına olan hususlarda
  gerekli tedbirlerin, onlar adına alınması;
  i) Kat mülkiyetine ilişkin borç ve yükümlerini yerine getirmiyen kat maliklerine karşı dava
  ve icra takibi yapılması ve kanuni ipotek hakkının kat mülkiyeti kütüğüne tescil ettirilmesi;
  j) Topladığı paraları ve avansları yatırmak ve gerektiğinde almak üzere muteber bir bankada
  kendi adına ve fakat anagayrimenkulün yönetici sıfatı gösterilmek suretiyle, hesap açtırılması;
  k) Kat malikleri kurulunun toplantıya çağırılması.
  l) (Ek: 4/4/2015-6645/82 md.) Anagayrimenkulde bulunan asansörlerin güvenli bir şekilde
  işletilmesinin sağlanması amacıyla aylık bakımları ile yıllık kontrollerinin ilgili teknik düzenlemelere
  uygun şekilde yaptırılması ve bu işlemlere ilişkin ücretlerin ödenmesi.
  (Ek fıkra: 4/4/2015-6645/82 md.) Bu Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen şartları ta-
  şımasına rağmen yönetici ataması yapılmayan anagayrimenkulde, birinci fıkrada sayılan işlerin
  yaptırılmasından kat malikleri müştereken sorumludur.
  4146
  2. Defter tutulması ve belgelerin saklanması:
  Madde 36 – Yönetici, kat malikleri kurulunun kararlarını protokolleri, yapılan ihtar ve
  tebligatın özetini ve tarihlerini ve bütün giderleri, 32 nci maddede sözü geçen deftere tarih sırasiyle
  yazmaya ve bu defteri ve giderlerin belgeleriyle diğer bütün belgeleri bir dosyada saklamaya
  mecburdur.
  Bu defterin, her takvim yılının bitmesinden başlıyarak bir ay içinde yönetici tarafından
  notere kapattırılması mecburidir.
  Bu maddede yazılı görevleri yerine getirmiyen yöneticiye 33 üncü maddenin son fıkrasında
  yazılı cezalar uygulanır  < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi umutbaran -- 27 Kasım 2019; 23:59:26 >
  _____________________________
 • Yüzbaşı
  320 Mesaj

  Banka hesabı olayı tam olarak nasıl oluyor ve muhasebeci tutmak zorunda mıyız?

  Birde asansör bakımlarını bir türlü anlayamadık. Bu asansörler herhangi bir arızaya karşı belli bir süre garantili olmuyor mu? Asansörcü her parca getirdiğinde kargo parası diyerek 100, 150, 200 lira civarında para istiyor. Asansör bakımları ve ücretleri konusunda detaylı bilgi alabilir miyim  < Bu ileti DH mobil uygulamasından atıldı >
  |
  |
  umutbaran kullanıcısının, bahsedilen mesajını gör
 • Yüzbaşı
  551 Mesaj
  Banka hesabı yöneticinin seçilmiş olduğu karar defterini bankaya götürüyorsunuz öyle açılıyor. Asansörcülerin çoğu üçkağıtçı. Hiç bir iş yapmayıp para alıyorlar. Nasıl olsa vatandaş anlamıyor. Çevremizdeki apartmanlardan makul ücretli dürüst asansörcü bulmaya çalışın. Muhasebeciye gerek yok. Kimse yönetici olmak istemeze aylık 300 400 e yapan firmalar da var.  < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi umutbaran -- 28 Kasım 2019; 14:38:54 >
  _____________________________
 • Yüzbaşı
  320 Mesaj

  Asansör sözleşmesi var 2021e kadar bunu değiştirebiliyor muyuz? Birde aylık bakım ücretini neye göre belirliyorlar? Bu ücreti vermek zorunda mıyız sonuçta yeni bir asansör  < Bu ileti DH mobil uygulamasından atıldı >
  |
  |
  umutbaran kullanıcısının, bahsedilen mesajını gör
 • Yarbay
  2074 Mesaj
  apartman hesabı açmak kanunen zorunluluktur. yöneticinin kim olduğunu iletişim bilgisini apartman girişine asmak da zorunludur.
  kararları 2/3 çoğunluk ile alacaksınız. asansör bakımı şart değil. yönetici ihtiyaç olduğunda reesen yaptırır. faturasını al mutlaka.
  tavsiyem dışardan yönetici firması bulun daire başına 100 lira falan alırlar. kendin yaparsan da zor bir iş değil merak etme  < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  _____________________________
 • Yüzbaşı
  320 Mesaj

  Yarıdan fazla çoğunluk yetmiyor mu yani? Birde asansör bakımlarını yaptırmayacaz diyelim herhangi bir arıza olduğunda bakım yapılmadığı için garantiden çıktı falan diyebilirler mi?

  Bulunduğum ilçede bu tür işleri yapan firma yok malesef o yüzden kendimiz yapacağız mecbur  < Bu ileti DH mobil uygulamasından atıldı >
  |
  |
  sioux kullanıcısının, bahsedilen mesajını gör
 • Yarbay
  2074 Mesaj

  yetmez. 2/3 olacak

  asansör firmasının bakımını firma yetkili servisi yaparsa garantiden çıkmaz. yani bakım periyodu nedir şartname de yazar. sürekli bakım olacak hali yok. ilçe de yetkili servis yoksa herhangi bir servis geldiği takdirde müdahale edildiği için garantiden çıkar. onu üretici firmaya telefon açıp servis bilgisi edinebilirsin. çok önemli bi konu değil ya.

  aidatlar da mutlaka bankaya yatsın. elden alıp makbuz verme devri kapandı  < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  |
  |
  samizeldestan kullanıcısının, bahsedilen mesajını gör
  _____________________________
 • Yüzbaşı
  320 Mesaj

  Asansör sözleşmesini bi okuyup güzel araştıracağım. 2 aday var diyelim 2 Side 2/3 çoğunluğu sağlayamadığı durum da nasıl olacak peki?  < Bu ileti DH mobil uygulamasından atıldı >
  |
  |
  sioux kullanıcısının, bahsedilen mesajını gör
 • Yarbay
  2074 Mesaj

  ya sen üretici firmaya mail at veya ara.. Sana asansör bakım periyodlarını kendi kurumsal mail adreslerinden atsınlar. ona göre yaptırırsın kafan rahat olur elinde belge olsun büyük olasılıkla şartname de yazmaz.

  çoğunluk sağlanamazsa yerel sulh hukuk mahkemesine yönetici ataması için dilekçe vereceksin. tek daire bile verse yeterli olur. on gün sürer. ama o iş oraya kalmaz hallolur  < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  |
  |
  samizeldestan kullanıcısının, bahsedilen mesajını gör
  _____________________________
 • Yüzbaşı
  320 Mesaj

  Anladım ustam son olarak bir şey daha sormak istiyorum. Bina toplam 4 kat 16 daire şu anda 10 daire dolu 6sı boş. Diğerleri yönetici seçimine de teşfik etmiyorlar aidatta ödemiyorlar başı boş daire gibi bu boş olan 6 daire yönetici seçiminde oy vermek zorunda mı yoksa vermeyebilir mi  < Bu ileti DH mobil uygulamasından atıldı >
  |
  |
  sioux kullanıcısının, bahsedilen mesajını gör
 • Yarbay
  2074 Mesaj

  6 daire kaç kişinin?  < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  |
  |
  samizeldestan kullanıcısının, bahsedilen mesajını gör
  _____________________________
 • Yüzbaşı
  320 Mesaj

  4 kişinin olması lazım  < Bu ileti DH mobil uygulamasından atıldı >
  |
  |
  sioux kullanıcısının, bahsedilen mesajını gör
 • Çavuş
  69 Mesaj
  Dostum sen başına belamı alıyorsun apartman dairesinde yönetici olmak başa bela
  Karakolluk olabilirsin yönetici olman için şu kriterleri taşıman lazım emekli olman olursa yaş ortalaman 60 üstü çok hobilerinin arasında dedikodu çekiştirmeyi
  Sevmen gerekli birde biraz kılıbık olman önemli vurdum duymaz birisi arkandan laf söyledimmi umursamaman gerekir son olarak ta gelir kaynağı olması lazım en az faturalarını apartman giderinden karşılaman lazım imkanı varsa maaş bunlar olmadan genç birisinin kuru, kuruya apartmanı sorumluluğu alması kusura bakma enayilik  < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  _____________________________
 • Yüzbaşı
  320 Mesaj

  Seçim yapıldı usta 2 oyma kaybettim yanar döner bir adam vardı binada gittiler onu seçtiler. Aslında çokta istekli değildim uğraşacak vaktim yok iyi oldu. Ama binada ne kadar aksi insan varsa toplaşmış  < Bu ileti DH mobil uygulamasından atıldı >
  |
  |
  Baybrolog kullanıcısının, bahsedilen mesajını gör
 • Çavuş
  69 Mesaj

  Verilmiş sadakan varmış geçmiş olsun bi daha sakın bulaşma  < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  |
  |
  samizeldestan kullanıcısının, bahsedilen mesajını gör
  _____________________________
Sayfaya Git:
Sayfa:
1
Reklamlar
Media Sözlük
bankalar.org
Sohbet
Canlı Tv izle
Bu sayfanın
Mobil sürümü
Mini Sürümü

BR5
0,250
1.2.165

Reklamlar
- x
Bildirim
mesajınız kopyalandı (ctrl+v) yapıştırmak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.