- x
>> Msn'de Çok Güzel Şekilli Harfler <<
70 Cevap80100 Görüntüleme
Bu konudaki kullanıcılar: hiç
  Seçkin Yorumlar Sistem Belirtin Yazdır
Sayfa: [1]      >>
Arama Terimi: Yazarı:
Konu içi arama ayarları
Sadece Arananın bulduğu yerler
Arama terimleri En önemli Üst minimum sıralama: /1000

Arama tercihlerinizi belirlediyseniz yukarıdaki kutuya arama terimini yazıp "Konu içi ara" butonuna tıklayınız.
Giriş
Mesaj


 
4536 Mesaj
12 Ağustos 2008; 13:33:23 

ẶẪẫẮắẰằẳN 60;ẵĪäÅÄÀÁÂåãâÆàæĄąάαâáà
ÂâÃãΆÆæ ЪЂВβß฿ļЗв Ç¢çςŒœτ© ĎđďÐð ĘęëêÊÈÉ€Ëéè€ξ∑ΣẾỀ̓ ; 4;ỄéèєЄe Эзэ ₣ƒ ĠĜðģĢÐ ΉŀļĦĥĤħђн ÏĮįΊ¡ïîÍíÌìÎîīýĭΐĬ Ĵĵ ЌКĶķĸк £ĿŁĻĽĹĺļ
Ľľŀł₤ℓ мМ ИийñÑЙŊŋήηň Ň ΦθóòÓÒÔôÖöÕõΌØøỢợỌọ&a mp;# 7899;ờσƠơо þÞρ Я®ŖŘяѓŗ §šŠ§ÞþŚśŜŝ †Ŧŧ
ŤŢţťтτ ЏŲųΰÚúÙùÛûÜüµυЏƯự ữửừưц ẀẁẂẃẄẅώШj 5;Ŵ
ŵωшщ Х× ¥ỲỳỴỵỶỷУЧ 118;чЎ¥ÿΎÝŸ¥Ύÿý ŹŻżŽŹźž ¹²³™«»•˚°º±‡¿"¥"»†«"†"»¥«»Ψ«∙Ψ∙»& amp; #1046;«∙Ж∙
Ж¯˜∙¨‚…Λ∆∂Ω№∞ ψΨφ"Ξ-Θ" ﺸﺴ ¤Ώж؟ֽـ∙·˙َ ; ;ֿ׃؛∙

¡¢£¤¥¦§©ª«¬­®¯°±²³´µ¶·¸¹º» ÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞß àáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øù úûüýþÿĀāĂ㥹Ć&a mp;# 263;ĈĉĊċČčĎ ďĐđĒēĔĕĖėĘ ęĚěĜĝÐðĠġĢ ģĤĥĦħĨĩĪīĬ ĭĮįÝýIJijĴĵĶ ķ 2;ĹĺĻļ ĽľĿŀŁłŃńŅņ ŇňʼnŊŋŌōŎŏŐ ő ŒœŔŕŖŗŘřŚśŜ" 9;ÞþŠšŢţŤťŦŧŨ ũŪūŬŭŮůŰűŲ ųŴŵŶŷŸŹźŻ żŽžſƒǺǻǼǽǾǿ ; ;ˆˇˉ˘˙˚˛˜˝;΄ 01;Ά·Έ ΉΊΌΎΏΐΑΒΓΔ ΕΖΗΘΙΚΛΜ ΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧ ΨΩΪΫάέήίΰ αβγδεζηθικ λμνξοπρςστ υφχψ ωϊϋόύώЁЂЃ 028;ЅІЇЈЉЊЋЌ ЎЏ АБВГДЕЖЗ 48;ЙКЛМНОПР СТУФХЦЧШ 65;ЪЫЬЭЮЯа бвгдежзи 81;клмнопрс& amp; #1090;уфхцч шщъыьэюя 05;ђѓєѕіїјљ& amp; #1114;ћќўџҐ ґẀẁẂẃẄẅỲO 23;–‘— ’―‚‗‛“”„†‡•…‰′″‹›‼‾ ; ;⁄ⁿ₣₤₧ €℅ℓ№™Ω℮⅛⅜⅝&a mp;# 8542; ↨∂∆∏∑−∕∙W 30;∞∫≈≠≤≥ ⌂⌐⌠⌡

Λ ∆ ∂ Ǻ ǻ Ǽ ǽ Δ А λ Д д Δ Λ а α ά Ά Α Ā ā Ă ă Ą ą Ặ Ẫ ẫ Ắ ắ Ằ ằ ẳ Ẵ ẵ Ä ª ä Å Ä À Á  å ã â Æ à æ A a ά a â á à  â Ã ã Ά Æ æ В в Б β Ђ Ъ Ы Ь ъ ы ь Ъ Ђ Β В ß ß ฿ lЗ в € Ç ¢ ç ς с С Œ œ © כ ċ Ć ć ς Ĉ ĉ Ċ ċ Č č Ď ď Đ đ D d d Ð ð Σ З Ē ē Ĕ ĕ Ė ė Ę ę Ě ě Ә ә Э з е Ё Έ Ε E e ë ê ξ Ê È É € Ë é è פ Є € ξ ∑ ∑ Ế Е Ề Ể Ễ é è έ є Є e ع Э є з э ε э ё F ₣ ₣ ƒ ſ f ƒ G G g g G G Ĝ ĝ Ð ð Ġ ġ Ģ ģ Н Ĥ ĥ Ħ ħ Ή ŀl Η H h H h Ή ћ ђ ђ Ћ Ң н ң н Њ њ І Ї ϊ Ϊ ί ι Ï ї Ί Ι I I Ί ¡ ϊ ï î Í í Ì ì Î î I I I ΐ I Ĩ ĩ Ī ī Ĭ ĭ Į į Ý I IJ ij Ĵ ĵ ј Ј J j Ќ К Κ K k ќ ĸ к Қ қ к Ҝ ҝ Ќ Ќ К Ķ ķ ĸ κ £ Ŀ L L L L c l L l ŀ l £ l Ĺ ĺ Ļ ļ Ľ ľ Ŀ ŀ Ł ł ₤ ζ м м М М Μ И Π п מ П π ⁿ Ν И и й η ñ ח Ñ Й Ŋ ŋ ή ή η n и й N Ń ń Ņ ņ Ň ň ʼn Ŋ ŋ Ю ю О ם ט ο Ό Ο о ό Θ Ф Φ Ǿ ǿ ф ф σ ό θ θ Θ θ ó ò Ó Ò Ô ô Ö ö Õ õ Ό Ø ø Ợ ợ Ọ ọ ớ ờ O o о Ở Ờ Ớ Ổ ổ Ở Ợ Ō ō Ŏ ŏ Ő ő Р Ρ þ Þ р ρ ρ q q Œ œ Ѓ Г Ґ ґ Γ Я Я ® R R я r г Ŕ ŕ Ŗ ŗ Ř ř я ѓ ى Ѕ § š Š § S ѕ s S s S s Ś ś Ŝ ŝ Þ þ Š š † T T t T T τ t ΐ t т т t Τ Т Ţ ţ Ť ť Ŧ ŧ Џ U Ụ Ủ Ứ Ừ Ử Ữ Ự u ΰ Ú ú Ù ù Û û Ü ü µ υ Џ Џ U ự ữ ử ừ u ц Ũ ũ Ū ū Ŭ ŭ Ů ů Ű ű Ų ų ΰ υ ϋ ύ ϋ ύ џ μ Ц ц ν ٧ √ Ш Щ Ẁ ẁ Ẃ ẃ Ẅ ẅ ω ώ ώ ш щ Ẁ ẁ Ẃ ẃ Ẅ ẅ Ш Щ W w ω ώ ω ш щ Ŵ ŵ Х Χ Х χ х × Ҳ ҳ У ¥ ¥ Ч ч ¥ Ỳ ỳ Ỵ Ў ў ỵ у Ỷ ỷ У Ч ў ч Ў ¥ ÿ Ύ Ý Ÿ ¥ Ύ ÿ ý Ϋ Ύ γ Ŷ ŷ Υ Ÿ Ỳ ỳ Ҹ ҹ ע ץ Ź ź Ż ż Ž ž Z Z z Ž Z z ž Ζ

¹ ² ³ ™ « » • ° ° º ± ‡ ¿ " " » † « " † " » « » Ψ ψ Ψ Ψ Ψ φ ψ « · · » « · · ¯ ˜ · ¨ ‚ …ˆ ˇ ˉ ˘ ˙ ˚ ˛ ˜ ˝ ; ΄ ΅ · δ б– — ― ‗ ₪ Ω Ώ Ω Ω № 8 " Ξ Ξ –" ﺸ ﺴ ¤ Ώ ؟ ֽ ـ · · ˙ َ ֿ ׃ ؛ · Җ җ ж ж Ж Ж Ж Ж Л л Љ љ № ™ ⅛ ⅜ ⅝ ⅞ ∞ ∫ ≈ ≠ □ ● ◦ fl ₧ ‼ ? ל װ ױ ײ ׳
ت ث ج خ ئ ؤ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن ه و ى ي � ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ پ چ ژ ک ₫ ₧ ◊                     0 ! " # $ % & ( ) * + , - . /  0 1fi fl שׁ שׂ שּׁ שּׂ אַ אָ לּ כּ ךּ יּ טּ זּ וּ הּ דּ גּ בּ אּ נּ סּ ףּ פּ צּ קּ רּ שּ תּ וֹ בֿ כֿ פֿ ﭏ ﭙ ﭘ ﭗ ﭖ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﮎ ﮏ ﮋ ﮊ ﮕ ﮔ ﮓ ﮒ ﮑ ﮐ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﴾ ﴿ ﷲﺀ ﺁ ﺂ ﺃ ﺄ ﺅ ﺆ ﺇ ﺈ ﺉ ﺊ ﺋ A ﺍ ﺎ ﺏ ﺐ ﺑ ﺒ ﺓ ﺔ ﺕ ﺖ ﺗ ﺘ ﺙ ﺚ ﺛ ﺛ ﺜ ﺝ ﺞ ﺟ ﺠ ﺡ ﺢ ﺣ ﺤ ﺥ ﺦ ﺧ ﺨ ﺩ ﺪ ﺫ ﺬ ﺭ ﺮﺯ ﺰ ﺱ ﺲ ﺳ ﺴ ﺵ ﺶ ﺷ ﺷ ﺸ ﺹ ﺺ ﺻ ﺼ ﺾ ﺽ ﺿ ﻀ ﻁ ﻂ ﻃ ﻄ ﻅ ﻆ ﻇ ﻈ ﻉ ﻊ ﻋ ﻌﻎ ﻏ ﻐ ﻑ ﻒ ﻓ ﻔ ﻕﻖ ﻗ ﻘ ﻙ ﻚ ﻛ ﻜ ﻝ ﻞ ﻟ ﻠ ﻡ ﻢ ﻤﻥ ﻦ ﻧ ﻨ ﻩ ﻪ ﻫ ﻬ ﻭ ﻮ ﻯ ﻰ ﻱ ﻲ ﻳ ﻴ ﻵ ﻶ ﻷ ﻸ ﻹ ﻺ ﻻ ﻼก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ะ ั า ำ ภ มย ร ฤ ล ฦ ว ศ ﻍษ ส ห ฬ อ ฮ ะ ั ำ า ิ ี ึ ื ุ ู ฺ เ แ โ ใ ไ ๅ ๆ ็ ่ ้ ๊ ๋ ์ ํ ๎ ๏ ๐ ๒ ๑ ๒ ๓๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๚ ๛ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ ۰ پ چ ڤ ژ ک گ ی ٧ ٦ ٥ ٤

Güle güle kullanın


_____________________________


Uzaklaştırılmış
Süresiz olarak uzaklaştırıldı.
12 Ağustos 2008; 16:02:29 

Tşkler . msn nickimi burdan yazdım


 
4536 Mesaj
12 Ağustos 2008; 19:14:02 


quote:

Orjinalden alıntı: .MstF.

Tşkler . msn nickimi burdan yazdım

Aynen bende adımı bu harflerden yazdım


_____________________________ 
14782 Mesaj
13 Ağustos 2008; 9:00:15 

teşekkürler


_____________________________

Nikon D200 + Tamron 17-50mm f2.8 + Sigma 150mm f2.8 + Sigma 100-300mm f4 + Kenko 1.4x TC & Automatic Extension Tubes


296 Mesaj
13 Ağustos 2008; 9:05:22 

teşekkürler aldım bikaç harf


_____________________________

Sagopa Kajmer FAN Club

Düşman kelimesinin anlamını arkadaş
sıfatını taşıyanlardan öğrendim
Sago KAF KEF !!! 
1448 Mesaj
13 Ağustos 2008; 11:48:17 

Sağolasın


_____________________________318 Mesaj
13 Ağustos 2008; 17:19:57 

Teşekkürler çok işime yaradı


_____________________________3527 Mesaj
13 Ağustos 2008; 19:29:54 

Teşekkürler.


_____________________________2048 Mesaj
13 Ağustos 2008; 20:33:24 

Aldım hepsini metin belgesine,lazım olur belki


_____________________________347 Mesaj
15 Ağustos 2008; 2:12:33 

başlat>programlar>donatılar>sistem araçları karekter eşlem


Bi teşekkür edersiniz artık


_____________________________

Katılım zamanı: 5 Haziran 2007

Uzaklaştırılmış
Süresiz olarak uzaklaştırıldı.
16 Ağustos 2008; 6:40:48 


quote:

Orjinalden alıntı: Bana Izin Yokmu

başlat>programlar>donatılar>sistem araçları karekter eşlem


Bi teşekkür edersiniz artık


Thanks dude

Uzaklaştırılmış
Süresiz olarak uzaklaştırıldı.
16 Ağustos 2008; 7:01:49 

[font="Tahoma"]Sağolun paylaşımınız için ama forumda zaten bu nickler için açılan konu(lar) mevcut.. [/font]


4856 Mesaj
16 Ağustos 2008; 8:40:30 

Teşekkürler işime yaradı


_____________________________

Sarıyla Kırmızıyla Alnımızın AKIYLA!


GrandeTerim


347 Mesaj
16 Ağustos 2008; 19:03:11 


quote:

Orjinalden alıntı: Keops|Egypt
Thanks dude_____________________________

Katılım zamanı: 5 Haziran 2007


2048 Mesaj
16 Ağustos 2008; 19:39:43 


quote:

Orjinalden alıntı: Bana Izin Yokmu

başlat>programlar>donatılar>sistem araçları karekter eşlem


Bi teşekkür edersiniz artık

Daha kısası başlat>çalıştır>charmap


_____________________________1304 Mesaj
16 Ağustos 2008; 20:31:47 

saol


_____________________________Geciken adalet adalet değildir


15498 Mesaj
16 Ağustos 2008; 22:22:43 

Teşekkürler.


_____________________________ 
8 Mesaj
17 Ağustos 2008; 12:33:16 

bu zaten var ama yınede emege saygı yanı karakter eşlemde var hatta daha fazlalarr


_____________________________

GErcEK CesAreT ŞAhiT İsTEMEz...!!


2896 Mesaj
17 Ağustos 2008; 16:59:37 

sağol işe yaradı


_____________________________ 
203 Mesaj
18 Ağustos 2008; 20:41:24 

teşekkürler


_____________________________


Türk ve Osmanlı Tarihi Kulübü


56 Mesaj
19 Ağustos 2008; 2:17:44 

Arkadaşlar ben bu harfleri neden nickime kopyalayamıyorum?


_____________________________

besyo

Uzaklaştırılmış
Süresiz olarak uzaklaştırıldı.
19 Ağustos 2008; 2:35:29 

bende bi nick yazdım seçtiklerimle.Teşekkürler

Uzaklaştırılmış
Süresiz olarak uzaklaştırıldı.
19 Ağustos 2008; 9:55:14 

Sağol Surround , bunları başlat - çalıştır , cmd'den de bulabiliyoruz yanlış hatırlamıyorsam


338 Mesaj
19 Ağustos 2008; 14:09:21 

paylaşım için teşekkürler..


_____________________________


Uzaklaştırılmış
Süresiz olarak uzaklaştırıldı.
19 Ağustos 2008; 14:26:55 


quote:

Orjinalden alıntı: OraLeTH_Daha kısası başlat>çalıştır>charmap1090 Mesaj
20 Ağustos 2008; 20:49:57 

normal yazıyı yazdığında böyle karakterlere çeviren bi program da vardı...


_____________________________

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
2011 BMW 320d EcuFast ReMapped- Samsung Galaxy S4 i9500 - Macbook Pro 15/Retina/ME293TU - iPad Retina WiFi 3G 32gb

Uzaklaştırılmış
Süresiz olarak uzaklaştırıldı.
21 Ağustos 2008; 17:39:00 

eyv


263 Mesaj
21 Ağustos 2008; 20:05:39 

teşekkürler


_____________________________1512 Mesaj
22 Ağustos 2008; 2:58:22 

sağol


_____________________________
 
357 Mesaj
22 Ağustos 2008; 12:57:12 

Sağolasın


_____________________________146 Mesaj
22 Ağustos 2008; 14:32:07 

çok sağol bu daha çok yardımcı oldu bana
quote:

Orjinalden alıntı: Bana Izin Yokmu

başlat>programlar>donatılar>sistem araçları karekter eşlem


Bi teşekkür edersiniz artık_____________________________


Bir nasihat: Kendine dikkat et. Bir rica: Sakın değisme!
Bir Dilek : Beni unutma. Bir Yalan : Seni hiç sevmiyorum. Bir Gercek : Seni çok özlüyorum


1177 Mesaj
22 Ağustos 2008; 15:00:48 

sağolun


_____________________________1177 Mesaj
22 Ağustos 2008; 15:03:17 

sağolun


_____________________________10 Mesaj
23 Ağustos 2008; 0:33:06 

eyw kardeş paylaşm icin saol


_____________________________

NeFrEtE sEwGiDeN dAa COq GüwEnİrİm...çÜnKü nEfReTiN SaHtEsİ olmas..


1448 Mesaj
23 Ağustos 2008; 12:31:07 

@Surround Teşekkürler. @Bana Izin Yokmu sanada teşekkürler.


_____________________________

Oh Yes...There Will Be Blood
Trabzonspor

Uzaklaştırılmış
Süresiz olarak uzaklaştırıldı.
23 Ağustos 2008; 16:41:15 

Başlat > Tüm Programlar > Donatılar > Sistem Araçları > Karakter Eşlem


arayıp aramadığınız her şekil var


208 Mesaj
25 Ağustos 2008; 12:07:12 

teşekkürler..


_____________________________3460 Mesaj
Eski Kullanıcı Adı:
Reasonable
1 Eylül 2008; 22:38:16 

Güzel paylaşım.Teşekkürler.


_____________________________

You are weak. Why are you weak? Because you lack... hatred!!


13 Mesaj
2 Eylül 2008; 0:30:47 

Teşekkürler ..


_____________________________

Sadece BEŞİKTAŞ .. !


DH ye Üyelik Tarihim : 31.08.08 ..


107 Mesaj
2 Eylül 2008; 2:15:42 

Teşekkürler.


_____________________________1340 Mesaj
2 Eylül 2008; 5:16:41 

Teşekkürler


_____________________________


Uzaklaştırılmış
Süresiz olarak uzaklaştırıldı.
24 Eylül 2008; 11:00:52 

Teşekkür ederim :)


1705 Mesaj
24 Eylül 2008; 21:45:13 

saol bikaçını aldım


_____________________________
2896 Mesaj
24 Eylül 2008; 21:51:53 

Bu şekilli harflerle ilgili siteler var zaten ne yazarsan çıkıyor ama burdan daha iyi seçe biliriz


_____________________________


Uzaklaştırılmış
Süresiz olarak uzaklaştırıldı.
24 Eylül 2008; 23:04:47 

aldım bi kaçını


1593 Mesaj
25 Eylül 2008; 12:31:43 


quote:

Orjinalden alıntı: OraLeTH_Daha kısası başlat>çalıştır>charmap

[font="Times New Roman"]teşekkürler


_____________________________
89 Mesaj
25 Eylül 2008; 18:29:34 

iyi çalışma saol


_____________________________


YiĞiT ÖzGüR FaN CLuB


2749 Mesaj
28 Eylül 2008; 1:32:10 


quote:

Orjinalden alıntı: lasts0ul

Başlat > Tüm Programlar > Donatılar > Sistem Araçları > Karakter Eşlem


arayıp aramadığınız her şekil var

En kolay yol bu


_____________________________

www.sercan.pro


2732 Mesaj
28 Eylül 2008; 8:45:47 

teşekkürler..karakter eşlemdede bulabilirdik ama yinede teşekkürler


_____________________________ 
2892 Mesaj
28 Eylül 2008; 18:29:04 

teşekkürler yalnız ben bunu msn nıkıme kopyalayamadım


_____________________________

ida


1355 Mesaj
28 Eylül 2008; 18:45:21 

paylaşım için sağoL


_____________________________


Uzaklaştırılmış
Süresiz olarak uzaklaştırıldı.
28 Eylül 2008; 19:58:09 

Başlat/Programlar/Donatılar/Sistem Araçları/Karekter Eşlem.


2436 Mesaj
29 Eylül 2008; 8:58:57 

saol


_____________________________

Donanımhaber Hukukçular Platformu


126 Mesaj
30 Eylül 2008; 8:41:47 

teşekkürler


_____________________________4925 Mesaj
30 Eylül 2008; 18:20:44 


quote:

Orjinalden alıntı: lasts0ul

Başlat > Tüm Programlar > Donatılar > Sistem Araçları > Karakter Eşlem


arayıp aramadığınız her şekil var


Bende işim olduğunda burayı kullanıyorum ama yinede konuyu açan arkadaşa teşekkürler


_____________________________


Uzaklaştırılmış
Süresiz olarak uzaklaştırıldı.
1 Ekim 2008; 14:16:08 

2oo8 - 2oo9 Msn nickLeri var.
Ama bazıLarı küfürLü diye buraya koymuyorum.


15498 Mesaj
2 Ekim 2008; 13:57:06 

Koy sorun olmaz. Sansürlersin oraları..


_____________________________1100 Mesaj
4 Ekim 2008; 1:42:07 

guselll


_____________________________

Stay hungry, Stay foolish!


269 Mesaj
4 Ekim 2008; 2:12:38 

Teşekkürler


_____________________________